SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-02_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Agnieszka Florkowska
  • mgr Anna Przyjemska-Skrabucha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest ugruntowanie przez studenta  znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i uzyskanie poziomu B2+ wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

Ugruntowanie znajomości języka technicznego oraz  specjalistycznego w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn na poziomie B2/B2+, w tym: a/ przedstawianie oraz omówienie danych w formie tabeli, wykresów, etc. b/ rysunek techniczny jako międzynarodowy język porozumiewania się inżynierów i techników - dokumentacja konstrukcyjna, rodzaje rysunków, podziałki, wymiarowanie, rzuty, etc. c/ materiały- rodzaje, określenie i opis właściwości, obróbka d/   procedury i środki ostrożności -   przepisy bhp, ocena zagrożeń, pisemne instrukcje i uwagi e/  proces poszukiwania pracy - CV, rozmowa  kwalifikacyjna

Metody kształcenia

Zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zliczenia  przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, prezentacji ustnej na temat związany z kierunkiem studiów) oraz zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów w semestrze (każde kolokwium sprawdza kompetencje studenta w zakresie gramatyki, struktur leksykalnych oraz sprawności językowych: pisanie, czytanie, słuchanie)

Literatura podstawowa

1. Mark Ibbotson, Professional English in Use, Cambridge University Press, 2013

2. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, 2008

Literatura uzupełniająca

1.Virginia Evans, FCE Use of English, Express Publishing, 2000

2. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005  

3. V.Hollet, R.Carter, In at the Deep End - Spaking Activities for Professional People, Oxford University Press, 1994

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)