SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-04_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z matematycznymi podstawami metod
numerycznych np. MES (metodą elementów skończonych), metodami numerycznymi
rozwiązywania równań, układów równań, równań różniczkowych w celu uzyskania rozwiązania i badania rozwiązań przybliżonych.

Zapoznanie studenta z metodyką obliczeń numerycznych w zagadnieniach inżynierskich: statyka,
sprężystość, plastyczność, drgania, dynamika. Prezentacja współczesnych metod i
narzędzi służących do obliczeń inżynierskich.

Wymagania wstępne

Matematyka, Języki programowania

Zakres tematyczny

Poszukiwanie przybliżonych rozwiązań brzegowych i brzegowo-początkowych dla zagadnień z mechaniki i wytrzymałości. Zastosowanie programów opartych na MES: pręt, belka. Program Scilab: rozwiązywanie układów równań, równań różniczkowych dla wybranego problemu rozwiązanego analitycznie i MES. Analiza zbieżności rozwiązania numerycznego dla różnych metod.

Metody kształcenia

Praca z książkami, podręczniki akademickie. Indywidualna praca studenta podczas realizacji każdego laboratorium. Koniec semestru: prezentacja otrzymanych wyników i
dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną, za: samodzielnie zrealizowane obliczenia analityczne oraz numeryczne (MES, Scilab) i sposób ich realizacji,
podstawy teoretyczne, literatura fachowa,przyjęta metodyka rozwiązania, rozwiązanie modelu, badanie zbieżności rozwiązania oraz
krytyczne uwagi co do wyników, prezentacja i dyskusja, w tym omówienie trudniejszych aspektów powstałych przy realizacji zadań cząstkowych.

Literatura podstawowa

  1. Brozi A., Scilab w przykładach, Wyd.Nami, 2012.
  2. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa, 2001.
  3. Kłosowski P., Ambroziak A., Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie Matlab., Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
  4. http://www.design-simulation.com/wm2d/index.php , luty 2012

Literatura uzupełniająca

  1. Regel W., Wykresy i obiekty graficzne w MATLAB, Wyd. MIKOM 2003.
  2. Stachurski M., Metody numeryczne w programie Matlab, wyd. Mikom, 2003.
  3. Bielińska E.: Identyfikacja procesów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.
  4. Mańczak K.: Komputerowa identyfikacja obiektów dynamicznych, Warszawa, PWN 1983.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Marek Malinowski (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 15:34)