SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-05_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Systemy CAD stanowią podstawowe narzędzie pracy współczesnego konstruktora. Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy na temat komputerowo wspomaganego projektowania. Wskazanie możliwości wynikających ze stosowania określonych systemów CAD, zapoznanie z technikami modelowania obiektów 3D w wybranym systemie CAD.

 

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny, Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I, Podstawy konstrukcji maszyn

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do systemów typu CAD 3D. Omówienie możliwości uzyskania wersji studenckich poszczególnych programów. Modelowanie powierzchniowe i bryłowe w systemach CAD 3D – układy współrzędnych, bryły i edycja brył, materiały, rendering, eksport i import danych. Wprowadzenie do parametrycznego modelowania obiektów 3D w wybranym systemie CAD, np.: Autodesk Inventor , SolidWorks, T-Flex,. Modelowanie wybranego urządzenia jako modelu 3D, a następnie wygenerowania na podstawie modelu rysunków złożeniowych, wykonawczych, eksplodujących, ofertowych, poglądowych i innych.  Modelowanie i edycja obiektów. Tworzenie elementów bibliotecznych. Konstrukcje blaszane, profilowe.

Metody kształcenia

Zajęcia realizowane w laboratorium komputerowym. W trakcie zajęć prowadzący omawia poszczególne zagadnienia z wykorzystaniem wideoprojektora, natomiast student realizuje samodzielnie ćwiczenia. W ramach danego przedmiotu przewiduje się również indywidualną pracę studenta w domu (z wykorzystaniem wersji studenckiej wybranego systemu CAD 3D) lub laboratorium komputerowym (poza godzinami zajęć dydaktycznych), w celu utrwalenia materiału.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z laboratorium jest określana na podstawie pracy semestralnej przygotowanej przez studenta w wybranym systemie CAD 3D, realizacji poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktywności studenta na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Jaskulski A.: AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2019PL/2019+/FUSION 360, Wydawnictwo naukowe PWN 2018.
  2. Jaskulski A.:AUTODESK INVENTOR METODYKA PROJEKTOWANIA, Wydawnictwo naukowe PWN 2016
  3. Stasiak F.: Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2018. Kurs podstawowy. Wydawnictwo Expert Books 2018.
  4. Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000. 
  5. Sydor M.: Wprowadzenie do CAD, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa, 2009.
  6. http://www.autodesk.pl/products/inventor/free-trial

 

 

Literatura uzupełniająca

  1. Bis J., Markiewicz R.: Komputerowe wspomaganie projektowania CAD podstawy, REA, 2008. 
  2. Sybilski K.: Modelowanie 2D i 3D w programie Autodesk Inventor. Podstawy ćwiczenia dla uczniów średnich szkół technicznych, REA 2009.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)