SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-07_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Jurczak
 • dr inż. Jarosław Falicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie i opanowanie przez studentów metodyki rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz znajomość i umiejętność rozwiązywania złożonych zagadnień występujących w budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Zaliczony kurs mechaniki technicznej na poziomie studiów inżynierskich.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wybrane zagadnienia z mechaniki ogólnej     2   1,2
W2 Geometria mas. Momenty bezwładności     2   1,2
W3 Dynamika ruchu ciała sztywnego     3   1,8
W4 Klasyfikacja więzów; współrzędne uogólnione, siły uogólnione     2   1,2
W5 Zasada prac przygotowanych     2   1,2
W6 Podstawowe równania dynamiki analitycznej, równania Lagrange’a     2   1,2
W7 Teoria uderzenia     2   1,2
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - ĆWICZENIA   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
C1 Wybrane zagadnienia z mechaniki ogólnej     2   1,2
C2 Geometria mas. Momenty bezwładności     2   1,2
C3 Dynamika ruchu ciała sztywnego     2   1,2
C4 Zasada prac przygotowanych     2   1,2
C5 Podstawowe równania dynamiki analitycznej, równania Lagrange’a     3   1,8
C6 Teoria uderzenia     2   1,2
C7 Kolokwium      2   1,2
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Zasada równowartości pracy i energii kinetycznej zastosowana do wyznaczania współczynnika kinetycznego tarcia ślizgowego     2   1,2
L2 Wyznaczanie masowego momentu bezwładności układu ciała sztywnego     2   1,2
L3 Badanie regulatora odśrodkowego     2   1,2
L4 Wyznaczanie kinetycznego współczynnika tarcia ślizgowego za pomocą drgań samowzbudnych     2   1,2
L5 Wykorzystanie zasady prac wirtualnych do określenia wartości sił działających na wahadło podwójne     2   1,2
L6 Wyznaczanie sztywności sprężyn układu drgającego w oparciu o równania Lagrange’a II-go rodzaju     2   1,2
L7 Termin odróbczy     2   1,2
L8 Zaliczenie     1   0,6
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia rachunkowe. Praca z książką. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych; prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:            otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu

Ćwiczenia:        otrzymanie oceny pozytywnej z kolokwium

Laboratorium:    otrzymanie ocen pozytywnych z raportów z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Grabski J., Strzałko J., Mianowski B., Podstawy mechaniki analitycznej : materiały do wykładów i ćwiczeń . Politechnika Łódzka, 2016.
 2. Gutowski R., Mechanika analityczna. PWN, Warszawa, 1971.
 3. Leyko J., Mechanika ogólna. t. II, Dynamika, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 4. Misiak J., Mechanika ogólna – Dynamika, WNT, 2015.
 5. Niezgodziński T., Mechanika ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 6. Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005.
 7. Walicki E., Smak T., Falicki J., Mechanika. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005.
 8. Wojewoda H., Mechanika analityczna dla wyższych uczelni technicznych. – Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1999

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Leyko J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. t. II, PWN wydanie IV,1978
 2. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej. Dynamika. WNT, 2019.
 3. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Nizioł J., Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki. WNT, Warszawa 2020.

Uwagi

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych dla studiów zaocznych dobiera się z powyższej listy w zależności od ilości studentów w grupie.


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)