SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-09_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z konstrukcjami współczesnych narzędzi skrawających i uchwytów obróbkowych, zasadami decyzyjnymi w trakcie ich doboru i projektowania, wysokowydajnymi metodami obróbki wiórowej i ściernej, niekonwencjonalnymi metodami obróbki, możliwościami i tendencjami rozwoju zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Konstrukcje współczesnych narzędzi skrawających (noże, frezy, wiertła i in.). Wysokowydajne technologie obróbki skrawaniem (HSC, z podgrzewaniem, wibracyjna itp.). Metody i zastosowanie obróbki ściernej. Rozwój obrabiarek sterowanych numerycznie. Zasady monitoringu narzędzi skrawających. Współczesne konstrukcje oprzyrządowania technologicznego. Technologie i możliwości obróbki strumieniem energii. Technologie powlekania.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

 1. Wpływ ustawienia narzędzia na dokładność wymiarowo-kształtową frezowania.
 2. Wpływ parametrów skrawania na siłę termoelektryczną (temperaturę skrawania).
 3. Analiza zużycia ostrza skrawającego.
 4. Wpływ metody chłodzenia na chropowatość powierzchni
 5. Wpływ powłoki ostrza skrawającego na siłę skrawania podczas toczenia.
 6. Wpływ metody chłodzenia na kształt i wybrane wskaźniki strefy tworzenia wióra.
 7. Topografia powierzchni w zależności od rodzaju obróbki.
 8. Wpływ metody chłodzenia na mikrotwardość warstwy wierzchniej po toczeniu. 
 9. Dokładność otworu po wierceniu aluminium w zależności od metody chłodzenia.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką i w Internecie. Burza mózgów w kwestii wybranych zagadnień.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnych odpowiedzi na 3 pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Cichosz P. Narzędzia skrawające. Warszawa, WNT, 2006;
 2. Burakowski T., Wierzchoń T. Inżynieria powierzchni metali. Warszawa WNT 1995;
 3. Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. Warszawa, WNT, 2000;
 4. Honczarenko J. Obrabiarki sterowane numerycznie. Warszawa, WNT, 2008;
 5. Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania: obróbka ubytkowa/ red. A. Laber.- Zielona Góra Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Oczoś K.E. Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 1988;
 2. Kosmol J. Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. Warszawa, WNT, 2000;
 3. Monitorowanie ostrza skrawającego : metody konwencjonalne i sieci neuronowe : automatyzacja wytwarzania / red. Jan Kosmol. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996;
 4. Przybylski W. Technologia obróbki nagniataniem. Warszawa WNT 1987;
 5. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Archiwum technologii maszyn i automatyzacji; Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 06-05-2021 12:58)