SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy ekspertowe w budowie maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy ekspertowe w budowie maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-D-17_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem realizacji przedmiotu jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy pozwalającej projektować i budować systemy ekspertowe. Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o podstawowych sposobach reprezentacji wiedzy, o realizacji algorytmów wnioskowania realizacji projektów z zakresu inżynierii wiedzy.

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki, Podstawy projektowania systemów informatycznych, Podstawy logiki rozmytej.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa

Ogólna charakterystyka systemów ekspertowych. Reprezentacja wiedzy i baza wiedzy. Składniki wiedzy. Przegląd metod reprezentacji wiedzy. Metody symbolicznej reprezentacji wiedzy-rachunek zdań, reguły, ramy, sieci semantyczne, stwierdzenia. Wnioskowanie w warunkach niepewności i niepełnej wiedzy. Pozyskiwanie wiedzy do bazy wiedzy. Wydobywanie i agregacja wiedzy ekspertów. Systemy uczące się. Szkieletowe systemy eksperckie. Projektowanie dialogu z systemem ekspertowym. Poznanie budowy i zasad uruchamiania systemów ekspertowych dedykowanych i szkieletowych. Budowa prototypu systemu ekspertowego. Systemy ekspertowe w przemyśle – system doradczy, ekspertowy system wspomagania sterowania produkcją.

Treść ćwiczeniowa

Metodologiczna analiza możliwości zastosowania systemów ekspertowych w projektowania procesów technologicznych elementów cz. Maszyn. Badania złożoności obliczeniowej wybranych algorytmów sztucznej inteligencji. Metody sztucznej inteligencji w wybranych dziedzinach – zastosowania. Clips i inne języki sztucznej inteligencji (wprowadzenie do programowania, podstawy, wzory i działania, zewnętrzne pozyskiwanie danych (od użytkowników). Symulacja wybranych algorytmów sztucznej inteligencji. Badania symulacyjne wybranego praktycznego systemu ekspertowego.

 

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literaturą fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej. Ocena z ćwiczeń jest określana na podstawie: realizacji ćwiczeń oraz sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważona z ocen za poszczególne formy zajęć, przy czym wagi wynoszą odpowiednio: dla wykładu (0.4), dla ćwiczeń (0.6)

Literatura podstawowa

 

  1. Bubnicki Z., Wstęp do systemów ekspertowych, PWN, Warszawa, 1990r.
  2. Mulawka Jan J.: Systemy Ekspertowe, WNT, Warszawa, 1996r,.
  3. Jagielski Jan., InŜynieria wiedzy w systemach ekspertowych. LTN, Zielona Góra 2001r.

Literatura uzupełniająca

  1. Bubnicki Z., Podstawy informatycznych systemów zarządzania, WPWR, Wrocław, 1993r.
  2. Cichosz Paweł, Systemy uczące się. WNT, Warszawa, 2000r.
  3. Medsker L.R., Hybrid Intelligent Systems, Kluwer Akademic Publishers, Boston, 1995r.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)