SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie procesami technologicznymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie procesami technologicznymi
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-18_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szczegółami projektowania procesów technologicznych obróbki części maszyn do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Podstawy programowania obrabiarek CNC, Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem, Podstawy TBM.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Rodzaje produkcji. Kolejność projektowania procesu technologicznego. Zasady i błędy bazowania wyrobów w uchwytach obróbkowych. Obliczenia wartości naddatków całkowitych i międzyoperacyjnych. Współczesne metody obróbki typowych kształtów powierzchni. Technologie usuwania zadziorów, znakowania, mycia etc. Kolejność zabiegów obróbkowych w produkcji wybranych części maszyn. Sterowanie przepływem przedmiotów i narzędzi. Obliczenia zasobów. Metoda CIM w współczesnym
wytwarzaniu. Komputeryzowanie pracy technologa. Automatyzacja procesów obróbkowych. Automatyzacja montażu. Czasy obróbki. Analiza efektywności produkcji. Zasady określenia kosztów własnych produkcji. Projekt. Opracowanie technologii obróbki wybranych części maszyn (wał, korpus, koło zębate, zębnik, płyta itp.).

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką, katalogami i w Internecie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu opracowanego wg zadania.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Feld M. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3. Warszawa, PWN 2000;
2. Tymowski J. Technologia budowy maszyn. Warszawa, WNT, 1989;
3. Feld M. Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn. Warszawa: WNT, 2013;
4. Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Wyd. 2 zm. Warszawa, PWN, 2013;

Literatura uzupełniająca

1. Łunarski J., Szabajkowicz W. Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn : podstawy teoretyczne, wyposażenie, perspektywy. Warszawa, WNT, 1993;
2. Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem. Tom 1 – 3. Warszawa, WNT, 1991;
3. Brodowicz W., Grzegórski Z. Technologia budowy maszyn. Warszawa WSiP, 1998;
4. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Archiwum technologii maszyn i automatyzacji; Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i inn.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)