SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z eksploatacji maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z eksploatacji maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-23_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Krzysztof Adamczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami użytkowania i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, Teoria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Podstawy konstrukcji maszyn, materiały konstrukcyjne

Zakres tematyczny

Wykład

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Pojęcie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Czynności związane z prowadzeniem ruchu urządzeń technicznych. Jakość eksploatacyjna.     4   2,4
W2 Kryteria oceny jakości eksploatacyjnej. Cechy techniczno-użytkowe maszyn i urządzeń. Przegląd techniczny, naprawa główna, naprawa bieżąca, naprawa średnia.     4   2,4
W3 Wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych. Triady bezpieczeństwa w eksploatacji maszyn. Poziomu ryzyka związanego z eksploatacją maszyn.     4   2,4
W4 Przyczyny uszkodzeń części maszyn. Przebieg zużywania się części maszyn oraz maszyn i urządzeń.     4   2,4
W5 Zadania obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych. Kryteria podziału parametrów obiektu technicznego.     4   2,4
W6 Ocena stanu technicznego maszyny i urządzenia technicznego: niezawodność, trwałość, użyteczność, efektywność.     4   2,4
W7 Zużycie w określonym etapie procesu zużywania.     2   1,2
W8 Kryteria niezawodności maszyn i urządzeń technicznych.     2   1,2
W9 Wybrane problemy eksploatacji maszyn i urządzeń wybranych gałęzi przemysł: górnictwo, hutnictwo, budownictwo, transport i inne – problemy użytkowania, uszkodzeń, diagnostyki odnawiania.     2   1,2
    Suma:   30   18

Laboratorium

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wybór przedmiotu analizy (prowadzący/student) - analiza techniczna maszyn i urządzeń     2   1,2
L2 Wybrane zagadnienia  opracowywania obsługi maszyn i urządzeń technicznych.     2   1,2
L3 Wyznaczanie podstawowych parametrów użytkowania maszyny/urządzenia technicznego.     4   2,4
L4 Badania odbiorcze     2   1,2
L5 Analiza czynności odbioru technicznego.     2   1,2
L6 Analiza remontów: planowanie remontów, czynności poprzedzające planowany remont.     2   1,2
L7 Analiza metod konserwacji i zabezpieczeń     2   1,2
L8 System utrzymania urządzeń technicznych w eksploatacji.     2   1,2
L9 Zasady systemu planowo-zapobiegawczego remontu     2   1,2
L10 Realizacja systemu obsługi i remontów w procesie eksploatacji urządzeń technicznych: planowanie obługi technicznej, przegląd metod obsługi technicznej.     2   1,2
L11 Cykle remontowe, remonty maszyn i urządzeń technicznych     2   1,2
L12 Analiza metod pomiaru hałasu i aparatura pomiarowa.     2   1,2
L13 Analiza przeglądów okresowych i przeglądów serwisowych.     2   1,2
L14 Opracowanie instrukcji stanowiskowej dal wybranej maszyny/urządzenia technicznego.     2   1,2
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanych sprawozdań

Literatura podstawowa

1. Ratajczak A, Tomkowiak P, Wieczorowski K. Technologia remontów maszyn i urządzeń technologicznych. Warszawa PWN, 1982;
2. Wronkowski J, Paszkowski B, Wojdak J. Remont maszyn: demontaż, naprawa elementów, montaż. Warszawa WNT. 1987;
3. Laber. S. Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Wydawnictwo: Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii Eksploatacji Maszyn, Radom 2011;
4. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski 2001;
 

Literatura uzupełniająca


1. Adamiec P, Dziubiński J, Filipczak J. Technologia napraw pojazdów samochodowych. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)