SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zastosowanie MES w analizach inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zastosowanie MES w analizach inżynierskich
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-24_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest przedstawienie zasad tworzenia konstrukcji elementów maszyn i urządzeń za pomocą oprogramowania 3D, oraz dokonanie podstawowej analizy MES za pomocą programu COSMOSEXPRES.

Wymagania wstępne

Zapis konstrukcji, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy projektowania inżynierskiego, matematyka, wytrzymałość materiałów, mechanika techniczna, SolidWORKS, Inventor.

Zakres tematyczny

Treść merytoryczna. Podstawy teoretyczne metody elementów skończonych. Sposoby zamodelowania geometrii, własności materiałowych. Typy elementów skończonych. Sposób zadania rodzaju analizy: statycznej, dynamicznej (analiza modalna, analiza harmoniczna, analiza stanów przejściowych), wyboczenia, przepływu cieczy, przepływu ciepła, sprzężenia strukturalno-akustycznego i sprzężenia strukturalno-elektrycznego (materiały piezoelektryczne). Symulacja i sterowanie układów w MES. Wprowadzenie do programu COSMOS.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć. Ocenie podlega również stopień samodzielności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich za pomocą MES oraz prezentacja wyników badań.

Literatura podstawowa

1. Materiały do wykładu – wersja elektroniczna, dr inż. Marek Malinowski.
2. Rusiński E., Metoda elementów skończonych System COSMOS/M, WKiŁ, Warszawa 1994.
3. Cz.Cichoń, W.Cecot, J.Krok, P.Pluciński: Metody komputerowe w liniowej mechanice konstrukcji, PK, Kraków 2002.
4. Cz.Cichoń: Wprowadzenie do metody elementów skończonych, PK, Kraków 1994.
5. M.Kleiber: Wprowadzenie do metody elementów skończonych, PWN. Warszawa 1989.
6. M.S.Kozień: Ćwiczenia laboratoryjne z miernictwa dynamicznego, Wydawnictwo PK, Kraków 2000.
7. K.Król: Metoda elementów skończonych w obliczeniach konstrukcji, PR, Radom 2006.
8. J.Kruszewski (red.): Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji, Arkady, Warszawa 1984.

9. S.Łaczek: Wprowadzenie do systemu elementów skończonych ANSYS (Ver.5.0 i 5 – ED), PK, Kraków 1999.
10. T.Łodygowski, W.Kąkol: Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inŜynierskich, PP, Poznań 1994.
11. G.Rakowski: Metoda elementów skończonych – wybrane problemy, PW, Warszawa 1996.
12. G.Rakowski, Z.Kacprzyk: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, PW, Warszawa 1993.
13. J.Szmelter, Z.Dacko, S.Dobrociński, M.Wieczorek: Metoda elementów skończonych w statyce konstrukcji, Arkady, Warszawa 1974.
14. Z.Waszczyszyn, Cz.Cichoń, M.Radwańska: Metoda elementów skończonych w stateczności konstrukcji, Arkady, Warszawa 1990.
15. O.C.Zienkiewicz: Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.

Literatura uzupełniająca

1. Zaawansowane modelowanie złożeń, CNS Solutions
2. M. Babiuch – SolidWorks 2009 w praktyce – Wyd. Helion, Gliwice 2007
3. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., The Finite Element Method Set, Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, 2005.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 11:23)