SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pojazdy samochodowe i ciągniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pojazdy samochodowe i ciągniki
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-15_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem współczesnych pojazdów samochodowych i ciągników.

 

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Budowa i przeznaczenie zespołów samochodu. Podstawowe pojęcia związane z układem napędowym (napęd, moc, moment obrotowy, sprawność całkowita, siła napędowa).     2   1
W2 Obciążenia pojazdów samochodowych i podzespołów.     2   1
W3 Budowa układu napędowego - sprzęgła pojazdów samochodowych. Sprzęgła cierne, sprzęgła hydrokinetyczne.     2   2
W4 Dobór i obliczane  sprzęgieł głównych  pojazdów samochodowych.      2   2
W5 Skrzynie biegów współczesnych pojazdów samochodowych. Automatyczne skrzynie biegów.      2   2
W6 Obliczane  skrzyń biegów pojazdów samochodowych.     2   1
W7 Wały, półosie i przeguby  napędowe, analiza budowy i działania  przykładowych konstrukcji.     2   1
W8 Mosty napędowe, przekładnie główne i mechanizmy różnicowe, półosie napędowe.     2   1
W9 Układ jezdny i zawieszenie. Charakterystyki. Zawieszenia konwencjonalne i regulowane. Zadania zawieszeń.  Amortyzatory. Stabilizatory. Osie kół jezdnych. Obciążenie osi kół jezdnych. Analiza rozwiązań zawieszeń współczesnych pojazdów.     2   2
W10 Hamowanie i układ hamulcowy. Charakterystyka procesu hamowania. Wymagania techniczno-prawne. Efektywność działania hamulców - obciążenia cieplne. Mechanizmy uruchamiające hamulce.     2   1
W11 Dobór i obliczanie układów hamulcowych i hamulców .     4   1
W12 Układ kierowniczy. Działanie i charakterystyka techniczna układu kierowniczego. Mechanizmy wspomagające. Skręt samochodów wieloosiowych i zespołu pojazdów. Elementy obliczeń układu kierowniczego.     2   1
W13 Ramy i nadwozia samonośne współczesnych pojazdów samochodowych. Elementy projektowania i obliczeńwytrzymałościowych     4   2
    Suma:   30   18

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Zajęcia organizacyjne, zasady  BHP. Budowa nadwozi i ram samochodowych.     2   1
L2 Budowa układu jezdnego i zawieszenia pojazdów samochodowych.     2   1
L3 Budowa silnika spalinowego. Demontaż silnika czterosuwowego.     2   2
L4 Montaż czterosuwowego silnika spalinowego     2   1
L5 Badanie hamulców zasadniczych pojazdów samochodowych.     2   1
L6 Budowa automatycznych skrzyń biegów: skrzynia  DSG,  hydromechaniczna i CVT     2   1
L7 Wizyta w ASO      3   2
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem multimedialnych środków audiowizualnych, prezentujących aktualne rozwiązania z zakresu konstrukcji podzespołów pojazdów. Indywidualna praca z wykorzystaniem literatury podczas opracowania sprawozdań laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest zaliczenie wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sporządzonego sprawozdania.

Literatura podstawowa

1. H. Dajniak : Ciągniki,

2. K. Studziński : Samochód – teoria, konstrukcja i obliczanie. WKŁ Warszawa 1980,

3. J. Werner - Budowa samochodów,

4.  J. Reimpell, Betzer J.: Podwozia samochodów – podstawy konstrukcji. WKŁ Warszawa 2004,

5. Z. Jaśkiewicz: Projektowanie układów napędowych pojazdów samochodowych, WKŁ, W-wa 1982

6. Z. Jaśkiewicz, A. Wąsiewski:  –  Układy napędowe pojazdów samochodowych. Obliczenia projektowe. PW. W-wa 2002,

7. Z. Jaśkiewicz – Poradnik inżyniera samochodowego. Elementy i materiały. WKŁ W-wa 1990,

8. Z. Jaśkiewicz – Mechaniczne skrzynki przekładniowe. WKŁ Warszawa 1998.

9. Z. Jaśkiewicz: Mosty napędowe. WKŁ 1977.

10. E. Kamiński, J. Pomorski: Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów samochodowych. WKŁ W-wa 1983

11. T. Wrzesiński: Hamowanie pojazdów samochodowych. WKŁ W-wa 1973.

12. A. Reński: Budowa samochodów. Układy hamulcowe i kierownicze oraz zawieszenia. PW. W-wa 2004.

13. W. Miknass, R. Popiol, A. Sprenger: Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe. WKŁ. W-wa 2005

Literatura uzupełniająca

1. Fr. Romanów - Wytrzymałość ram i nadwozi,

2. M. Mitschke - Dynamika samochodu,

3. J. Piechna - Podstawy aerodynamiki pojazdów,

4.  Akopian R.:  Budowa pojazdów samochodowych. Politechnika Rzeszowska, 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)