SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Układy pomiarowe i sterujące w pojazdach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Układy pomiarowe i sterujące w pojazdach
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-19_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem nowoczesnych układów pomiarowych, automatyki i sterowania stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych .

Wymagania wstępne

Budowa pojazdów. Teoria ruchu pojazdów. Podstawy elektroniki i elektrotechniki. Podstawy informatyki. Podstawy automatyki i sterowania.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Podstawowe pojęcia z zakresu systemów pomiarowych, układów automatyki i sterowania – właściwości statyczne i dynamiczne układów liniowych i nieliniowych     2   1
W2 Przetwarzanie sygnałów AC/DC i DC/AC, sterowniki, algorytmy sterowania. Przetworniki sygnałów - sensory, elementy wykonawcze – silniki, siłowniki     2   1
W3 Pokładowe  urządzenia diagnostyczne w pojazdach samochodowych.
Algorytmy pracy urządzeń diagnostycznych
    3   2
W4 Układy automatyki w sterowaniu systemami bezpieczeństwa czynnego w pojazdach: układy ABS, EBS, BAS, ASR, ESP     2   1
W5 Sterowanie silnikami z zapłonem iskrowym i  zapłonem samoczynnym.      2   2
W6 Nowoczesne  układy  kierownicze     2   1
W7 Tendencje rozwojowe w konstrukcji układów pomiarowych i sterujących w pojazdach     2   1
    Suma:   15   9

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Praktyczna umiejętność zastosowania technik pomiarowych przedstawionych na wykładzie     2   1
L2 Badanie przetworników wielkości  fizycznych – przetworniki przemieszczeń, temperatury, ciśnienia      3   2
L3 Badanie układów sterowania z silnikiem  krokowym     2   1
L4 Analiza budowy  i badania elementów układu sterowania silników z zapłonem  iskrowym       3   2
L5 Analiza budowy  i badania elementów układu sterowania silników z zapłonem  samoczynnym     3   2
L6 Analiza budowy i zasady działania elementów sterowania w ukladzie oświetlenia pojazdów     2   1
L7 Analiza budowy i zasady działania elementów sterowania w obwodzie zasilania energią elektryczną pojazdów     2   1
L8 Analiza budowy i zasady działania  układów wspomagania w układzie kierowniczym- wspomaganie elektryczne     2   1
L9 Analiza budowy i zasady działania  układów sterowania automatyczną skrzynią biegów     2   1
L10 Analiza budowy i zasady działania  układów sterowania klimatyzacją w pojeździe     2   1
L11 Analiza  budowy  i  kontrola  działania  układu  przeciwblokującego  ABS     2   1
L12 Kontrola działania układów pojazdu z wykorzystaniem układu diagnostyki pokładowej OBD. Zapoznanie się z budową i działaniem układów diagnostycznych w systemie OBD
stosowanych w pojazdach na wybranym przykładzie. Zapoznanie z budową uniwersalnego
urządzenia diagnostycznego CDF-3
    3   2
L13 Zaliczenie     2   2
    Suma:   30   18

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalny z wykorzystaniem multimedialnych środków audiowizualnych.

Ćwiczenia laboratoryjne na stanowiskach dydaktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu.

Dopuszczenie do egzaminu jest warunkowane uzyskaniem pozytywnej oceny z oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena ze sprawdzianów oraz opracowanych sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura podstawowa

 1.  Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R.: Podstawy teorii sterowania. WKŁ, Warszawa 2005.
 2.  Gajek A., Juda Z. Mechatronika Samochodowa – Czujnik. WKŁ, Warszawa 2008.
 3.  Miłek M.: Metrologia elektryczna wielkości nieelektrycznych. Wydawnictwo UZ, Zielona Góra 2006.
 4.  Winiecki W.:Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. OWPW Warszawa 2006.
 5.  A. Herner, H. Riehl:  Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKŁ. W-wa 2009.
 6.  M. Wendeker: Sterowanie zapłonem w silnikach  benzynowych. LTN. Lublin, 1999.
 7.  Mazurek St., Merkisz J.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, WKŁ, Warszawa 2007.
 8.  Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, Warszawa 2008.
 9. Ambroszko W.: Układy mechatroniczne w pojazdach. Przykłady. Politechnika Wrocławska 2013.
 10. Kulka Z.,Libura A., Nadachowski M.: Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. WKiŁ 1995.
 11. Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych, informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ,2008.
 12. Czujniki w pojazdach samochodowych, informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ, W-wa 2002
 13. Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informator techniczny Bosch. WKŁ, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Zeszyt techniczne firmy  BOSCH – Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów EGS.
 2. Zeszyty techniczne firmy BOSCH – Sterowanie EDC
 3. Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych, informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ,2008.
 4. Czujniki w pojazdach samochodowych, informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ, W-wa 2002
 5. Układy stabilizacji toru jazdy. informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ, W-wa 2002
 6. Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informator techniczny Bosch. WKŁ, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)