SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-20_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie aktualnego stanu wiedzy i techniki dotyczącej współczesnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie pojazdów.

Wymagania wstępne

Nauka o materiałach (Materiałoznawstwo), Inżynieria wytwarzania III, Budowa pojazdów samochodowych

Zakres tematyczny

Wykład: Współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacji – wymagania ogólne i specyficzne. Kształtowanie właściwości w procesach wytwórczych i przetwórczych. Monomateriały i systemy wielomateriałowe. Stale w budowie pojazdów: stal mikrostopowa, HSLA, stal manganowo-borowa, stale wielofazowe. Powłoki na blachach stalowych. Lekkie konstrukcje zintegrowane, hybrydowe, typu plaster miodu, itp. Wzmocnienia strukturalne. Warstwy wytworzone nanotechnologią. Materiały polimerowe – zastosowania w elementach nieobciążonych i obciążonych. Materiały kompozytowe - nowoczesne materiały wzmacniające włókniste i inne. Półprodukty kompozytowe: SMC, BMC. Tworzywa sztuczne przydatne do nowoczesnych procesów lakierniczych. Szkło samochodowe. Ceramika w motoryzacji.

Metody kształcenia

Wykład - z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie z oceną - realizowane w oparciu o test końcowy opracowany na podstawie materiału przedstawionego na wykładzie.

Progi:

  1. ocena dostateczna: opanowanie 60 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (60 % możliwych punktów testu)
  2. ocena dobra: opanowanie 75 – 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (75 – 90 % możliwych punktów testu)
  3. ocena bardzo dobra: ponad 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (ponad 90 % możliwych punktów testu).

Ocena końcowa z przedmiotu jest oparta na wyniku testu.

Literatura podstawowa

  1. Ashby M.F., Jones D.R.A.: Materiały Inżynierskie I i II, WNT, Warszawa 1996.
  2. Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2003.
  3. Grabski M. W., Kozubowski J. A.: Inżynieria Materiałowa. OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
  4. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2001.
  5. Saechtling H.: Tworzywa sztuczne – Poradnik. WNT, Warszawa 2007.
  6. Kunststoffe im Automobilbau. VDI Duesseldorf, kolejne edycje (2000 – 2018).

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)