SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja procesów naprawy pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja procesów naprawy pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-OiZEP-D-23_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją procesów napraw zespołów i podzespołów pojazdów.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Budowa pojazdów samochodowych

Zakres tematyczny

Wykład: Elementy organizacji napraw pojazdów: charakterystyka prac, jakość naprawianych zespołów pojazdów. Zasady projektowania procesów technologicznych napraw podzespołów pojazdów. Dokumentacja technologiczna. Analiza kosztów naprawy i jej opłacalności. Wybrane zagadnienia napraw samochodów.

Laboratorium: Technologia naprawy części silnika spalinowego. Technologia naprawy elementów układu przeniesienia napędu samochodu. Technologia naprawy elementów układu hamulcowego samochodu. Technologia naprawy elementów układu kierowniczego i zawieszenia samochodu.

Metody kształcenia

Wykład - z wykorzystaniem środków audiowizualnych; laboratorium – praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – ocena jest określona na podstawie wyniku egzaminu pisemnego z materiału przedstawionego na wykładzie.

Progi:

 • ocena dostateczna: opanowanie 60 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (60 % możliwych punktów testu)
 • ocena dobra: opanowanie 75 – 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (75 – 90 % możliwych punktów testu)
 • ocena bardzo dobra: ponad 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (ponad 90 % możliwych punktów testu).

Laboratorium: ocena jest określona na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktywności studenta.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z egzaminu (51 %) i laboratorium (49 %).

Literatura podstawowa

 1. Adamiec P. i inni – Technologia napraw pojazdów samochodowych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 2. Trzeciak K. - Diagnostyka samochodów osobowych. WKiŁ, Warszawa 2008.
 3. Uzdowski M. i inni – Eksploatacja techniczna i naprawa samochodów. WKiŁ, Warszawa 2003.
 4. Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. Praca zb. pod red. J. Pilarczyka. WNT, Warszawa 2003.
 5. Cypko J., Cypko E. - Podstawy technologii i organizacji napraw pojazdów mechanicznych. WKiŁ, Warszawa 1989.
 6. Kostrzewa S. - Nowak B., Podstawy regeneracji części pojazdów samochodowych. WKiŁ, Warszawa 1989.
 7. Orzełowski S. - Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych. WKŁ, Warszawa 2004.
 8. Zając P. - Silniki pojazdów samochodowych, cz.1, 2. WKŁ, Warszawa 2009, 2010.

Literatura uzupełniająca

Książki z serii dotyczących napraw samochodów, np.: Haynesa, HP Books, Naprawa samochodu i inne.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)