SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody twórczości inżynierskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody twórczości inżynierskiej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-14_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Daniel Dębowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy  różnorodnych metodach stymulacji procesu twórczego oraz przekazanie umiejętności stosowania wybranych metod w praktyce inżynierskiej

Wymagania wstępne

brak wymagań wstepnych

Zakres tematyczny

Treść wykładów:

Procesy twórcze w zintegrowanym rozwoju wyrobów. Pojęcie i cechy twórczości, kreatywności, inwentyki, wynalazczości. Trudności i błędy przy rozwiązywaniu problemów. Myślenie oceniające a myślenie projektujące, metody postrzegania, myślenie równoległe, myślenie lateralne. Filozofia kaizen – ciągłego udoskonalania, diagramy przyczynowo skutkowe, metody ilościowe  w formułowaniu problemu. Metody poszukiwania koncepcji rozwiązań problemów projektowych: metody tradycyjne, metody heurystyczne, metody systematyczne i mieszane. Techniki selekcji, oceny i wyboru rozwiązań, teoria decyzji, systemy eksperckie. Aspekty podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, ocena rozwiązań alternatywnych w warunkach jednoczesnego stosowania wielu kryteriów.

Treść zajęć projektowych

 1. - zasady prowadzenia „burzy mózgów”,
 2. - zasady synektyki,
 3. - zasady proponowane przez H. Altszulera – metodę TRIZ.
 4. - metoda budowania macierzy alternatywnych rozwiązań
 5. - zasada budowania „mapy myśli”

Metody kształcenia

Wykład konwersacyjny/problemowy oraz zajęcia projektowe – warsztaty praktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - ocena na podstawie sprawdzianu pisemnego lub ustnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień omawianych na wykładzie.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych przewidzianych do realizacji w trakcie semestru oraz aktywność podczas zajęć.  

Ocena końcowa - jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Branowski B., Metody twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich, Wielkopolska Korporacja Techniczna NOT, Poznań 1999.
 2. H. Altszuler –  Algorytm Wynalazku, WNT 1972
 3. C. Cempel – Teoria i Inzynieria Systemów, Radom  2008
 4. Pahl G., Beitz W., Nauka konstruowania, WNT, Warszawa 1984.
 5. Krick E., Wprowadzenie do techniki projektowania technicznego, WNT, Warszawa.
 6. Tarnowski W., Podstawy projektowania technicznego, WNT, Warszawa 1997
 7. Sobczak R. – Materiały pomocnicze do przedmiotu Metodologia Projektowania technicznego, 2010

Literatura uzupełniająca

 1. Edward de Bono – wszystkie dostępne pozycje literatury
 2. www. mit.edu

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)