SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria procesów przemysłowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria procesów przemysłowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-14_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodami analizy  procesów przemysłowych pod kątem możliwości ich modelowania i projektowania. Omówienie metod organizacji procesów przemysłowych. Zapoznanie studentów z zasadami doboru technologii, wyposażenia technicznego oraz systemu nadzoru w zależności od typu procesu przemysłowego.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Mechanika techniczna, Elementy statystyki, umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi.

Zakres tematyczny

Wykład:

  Klasyfikacja procesów. Podstawy opracowywania procesów przemysłowych i przenoszenia na skalę przemysłową. Procesy ciągłe i dyskretne. Istota tworzenia i usprawniania procesów produkcyjnych. Dobór technologii, organizacja gniazd produkcyjnych. Podstawy modelowania procesów. Podstawy automatyzacji procesów przemysłowych. Analiza i projektowanie procesu przepływu produkcji. Przepływ produkcji w różnych jej typach, formach i odmianach organizacyjnych. Projektowanie systemów produkcyjnych – produkcja seryjna, jednostkowa, technologia grupowa, elastyczne systemy produkcyjne. Pomiary i nadzór w procesach przemysłowych. Ewidencja i kontrolowanie oraz dokumentacja związana z przepływem produkcji.

Projekt:

Indywidualna realizacja projektu procesu produkcyjnego dla określonego produktu w zakresie: doboru technologii wykonania, struktury procesu produkcyjnego, zaplanowania infrastruktury lokalowej, doboru wyposażenia technologicznego, zaplanowania zasobów ludzkich, przestrzennego rozmieszczenia stanowisk pracy, struktury organizacyjnej systemu przemysłowego, harmonogramu realizacji projektu.
METODY

Metody kształcenia

Wykłady tradycyjne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna nad zadaniem projektowym. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad projektami

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.  Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Adamczyk W.:  Inżynieria procesów przemysłowych. Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002 
  2. Brzeziński M. (red.):  Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Agencja Wyd. Placet. Warszawa 2002.
  3. Durlik I.:  Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1.  Strategie organizacji i zarządzania produkcją. Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 2004
  4. Durlik I.:  Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych. Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniająca

  1. Pająk E.:  Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 2000.
  2. Kwartalnik Zarządzanie Przedsiębiorstwem,  http://www.zp.ptzp.org.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)