SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy mikromechaniczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy mikromechaniczne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-20_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
  • dr inż. Edward Tertel
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami mikromechaniki, metodami rozwiązywania zadań projektowych w konstrukcjach mikromechanicznych. Celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z klasyfikacją podzespołów funkcjonalnych mikrorobotów, zespołów urządzeń mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji wybranych procesów technologicznych.

Wymagania wstępne

Automatyzacja wytwarzania

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Wprowadzenie: geneza, historia rozwoju mikromechaniki.

2

1

W2

Układy napędowe i zespoły urządzeń do precyzyjnego pozycjonowania.

2

1

W3

Wspomagana komputerowo aparatura pomiarowa do diagnostyki elektromechanicznych napędów sterowanych elektronicznie.

2

1

W4

Przyrządy do pomiarów oraz rejestracji czasu i wielkości fizycznych związanych z czasem i sterujące w czasie.

2

1

W5

Wyspecjalizowane urządzenia technologiczne i pomiarowe dla przemysłu precyzyjnego i elektronicznego, wybrane podzespoły funkcjonalne mikrorobotów.

1

1

W6

Zespoły urządzeń mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji oraz mechatronicznych dla wybranych procesów technologicznych.

2

1

W7

Elektromechaniczny sprzęt powszechnego użytku – zastosowanie systemów mikromechanicznych.

2

1

W8

Kolokwium

2

2

SUMA GODZIN

15

9

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Dziuban J. A.: Technologia i zastosowanie mikromechanicznych struktur krzemowych i krzemowoszklanych w technice mikrosystemów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2004 wyd. II ,
  2. Praca zbiorowa: Mikroelektronika w pojazdach samochodowych. Informatory Techniczne Bosch, Wydawnictwo WKŁ, 2002
  3. Dziuban J., Bonding in microsystem technology, Springer 2007
  4. Maluf N., Wiliams K., An introduction to Microelectromechanical Systems Engineering, Artech House, 2004

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)