SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie spajania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie spajania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-16_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mariusz Michalski
 • dr inż. Paweł Schlafka
 • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej teorii i technologii spajania, oceny jakości złącz oraz mechanizacji i automatyzacji robót spawalniczych.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Nauka o materiałach.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa

Bezpieczeństwo pracy, normy spawalnicze. Budowa i własności złącz spajanych. Wybrane zagadnienia dotyczące: wad połączeń spawanych (niezgodności spawalnicze i ich ocena), klasyfikacji jakościowej złączy spawanych, kontroli jakościowej połączeń, technologii spawania łukowego i gazowego, zgrzewania, lutowania, mechanizacji i automatyzacji w spawalnictwie. Wybrane zagadnienia dotyczące cięcia termicznego.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych.

1. Bezpieczne prowadzenie prac spawalniczych

2. Technologia spawania metodą MIG/MAG

3. Technologia spawania metodą TIG

4. Wyznaczanie warunków technologicznych spawania stali o ograniczonej spawalności

5. Kontrola jakości złączy spawanych

6. Lutowanie

7. Cięcie plazmowe

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z trzech pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń. 

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Materiały wykładowe
 2. K. Ferenc: Spawalnictwo. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2016 
 3. Poradnik Inżyniera „Spawalnictwo”, wyd. WNT, Warszawa 1993
 4. Z. Dobrowolski: Podręcznik spawalnictwa, wyd. WNT, Warszawa 1975
 5. A. Klimpel: Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali - Technologie, wyd. WNT, Warszawa 1997
 6. N. Gawronik: Podstawy spawalnictwa, wyd. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Gdańsk 2004

Literatura uzupełniająca

 1. L.A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i materiałoznawstwo. WNT, W-wa 2002
 2. J. Barcik, M. Kupka, A. Wala: Technologia metali, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)