SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-20_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami obróbki plastycznej, metodami zarządzania jakością oraz z praktycznym wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością w procesach produkcyjnych obejmujących obróbkę plastyczną metali.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania – obróbka bezubytkowa, Automatyzacja wytwarzania, Współczesne materiały inżynierskie

Zakres tematyczny

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Ogólna charakterystyka technologii obróbki plastycznej metali, zakres ich stosowania. Rodzaje procesów przeróbki plastycznej - kucie, walcowanie, ciągnienie, tłoczenie powierzchni rozwijalnych i nierozwijalnych, wykrawanie, gięcie. 

2

1

W2

G8D

2

1

W3

Podstawowe pojęcia związane z jakością. Koncepcje zarządzania jakością. TQM. standardy ISO 9000, standardy motoryzacyjne, obronne, spożywcze,  SPC, SIX SIGMA, 8 zasad zarządzania jakością.

2

1

W4

Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością. Metody projektowania dla jakości: QFD, FMEA. DoE.

2

1

W5

Metody kontroli w tym techniki kontroli statystycznej.

2

1

W6

Techniczne aspekty zapewnienia jakości wyrobów w procesach przeróbki plastycznej. Monitorowanie stanu przebiegu procesu obróbki plastycznej i konstrukcji urządzeń technologicznych za pomocą narzędzi zarządzania jakością.

1

1

W7

Przykłady zastosowania narzędzi zarządzania jakością w obróbce plastycznej – diagram Ishikawy, diagram Pareto, diagram macierzowy i arkusz kontrolny,

2

1

W8

Kolokwium

2

2

SUMA GODZIN

15

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

L1

Diagram Ishikawy w analizie błędów wykonania wytłoczki. Diagram Pareto w analizie błędów wykonania elementów giętych.

2

1

L2

Karta kontrolna procesu w obróbce plastycznej metali – zadania problemowe - zastosowanie kart kontrolnych w analizie poprawności wykonania wyrobu metodą obróbki plastycznej.

2

1

L3

Arkusz kontrolny i diagram macierzowy w analizie błędów wykonania elementów walcowanych.

2

1

L4

Zastosowanie G8D w analizie przyczyn uzyskiwania wadliwego wyrobu lub w analizie reklamacji wyrobów wykonanych metodą obróbki plastycznej (niezgodność z rysunkiem konstrukcyjnym, wadliwy produkt dostarczony do odbiorcy, wada uwidoczniona w trakcie eksploatacji elementu).

6

4

L5

Metoda QFD przy wprowadzaniu nowych produktów wykonanych metodami obróbki plastycznej.

2

1

L8

Zajęcia zaliczeniowe.

1

1

SUMA GODZIN

15

9

 

 

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są z wykorzystaniem stanowisk dydaktycznych, urządzeń do obróbki plastycznej, maszyn wytrzymałościowych oraz z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja i omówienie uzyskanych w trakcie laboratorium rezultatów, dyskusja nad rezultatami oraz możliwościami ulepszenia procesu kształtowania elementów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

 1. Frączyk A., Mazur. P., Technologia metali i tworzyw sztucznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000,
 2. Gorecki W., Inżynieria wytwarzania i przetwórstwa płaskich wyrobów metalowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006,
 3. Kajzer S., Kozik R., Wusatowski R., Walcowanie wyrobów długich - Technologie walcownicze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004,
 4. Kajzer S., Kozik R., Wusatowski R., Wybrane zagadnienia z procesów obróbki plastycznej metali - Projektowanie technologii, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1994.
 5. Sińczak J., Procesy przeróbki plastycznej, Wyd. Naukowe "Akapit", Kraków 2003,
 6. Sińczak J., Procesy przeróbki plastycznej. Podstawy teoretyczne i wykonawstwo ćwiczeń, WNT, Kraków 2001.
 7. Wasiunyk K.: Kucie Matrycowe. WNT Warszawa 1988,
 8. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007,
 9. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2011,
 10. Miller P., Systemowe zarządzanie jakością, DIFIN, Warszawa 2011,
 11. Sikora T., i inni: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 12. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008,
 13.  Grzenkowicz N., Zarządzanie jakością – metody i instrumenty controllingu jakości, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009,
 14. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zarządzanie jakością dla inżynierów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010,

Literatura uzupełniająca

 1. Ciupik L., Hejmej S., Mstowski J., Techniki Wytwarzania-Obróbka Plastyczna Laboratorium. Materiały pomocnicze WSI-Zielona Góra 1987,
 2. Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z., Obróbka plastyczna, PWN, Warszawa 1986,
 3. Erbel S., Kuczyński K., Olejnik L., Technologia obróbki plastycznej Laboratorium, Oficyna Wydawnicza P.W., Warszawa 2003,
 4. Erbel St., Kuczyński, Marciniak Z.: Techniki Wytwarzania-Obróbka Plastyczna. WNT Warszawa 1986,
 5. Marciniak H., Projektowanie procesów technologicznych - Obróbka plastyczna metali, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1983,
 6. Nonckiewicz-Steliga B., Mstowski J., Steliga M.; Teoria obróbki plastycznej Laboratorium. Materiały pomocnicze WSI-Zielona Góra 1987,
 7. Obróbka plastyczna metali – czasopismo,
 8. Weroński W., Obróbka plastyczna – Technologia, Wydawnictwo  Politechniki Lubelskiej, Lublin 1991,
 9. Szkoda J., Sterowanie jakością procesów produkcyjnych, Wydawnictwo uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004,
 10. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)