SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie programowania obrabiarek CNC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie programowania obrabiarek CNC
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-22_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest przedstawienie zasad tworzenia oprogramowania na maszyny sterowane numerycznie. Opanowanie zasad tworzenia technologii obróbki ubytkowej na maszynach CNC.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania. Zapis konstrukcji, podstawy konstrukcji maszyn, mechanika techniczna przy pomocy oprogramowania wspomagającego pracę inżyniera, Inżynieria wytwarzania, obróbka ubytkowa i bezubytkowa, obrabiarki CNC, projektowanie procesów technologicznych.

Zakres tematyczny

Zasady tworzenia oprogramowania na maszyny sterowane numerycznie. Metody obróbkowe, a sterowanie numeryczne obrabiarek. Korekcja narzędzia, punkty referencyjne obrabiarki. Wprowadzenie do programu. Opracowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem wybranego programu komputerowego.

Metody kształcenia

Laboratorium z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów procesów technologicznych na obrabiarki CNC, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Literatura podstawowa

1. Podstawy SpurtCAM – materiały pomocnicze, GM System
2. Samouczek SpurtCAM, NewTech Solutions Sp. z o.o.
3. AlphaCAM – podręcznik użytkownika.
4. AlphaCAM – materiały dydaktyczne do ćwiczeń
5. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa 2000.
6. Wyleżoł M.: Catia, Modelowanie bryłowe w systemie.
7. Wyleżoł M.: Catia v5.,Modelowanie i analiza układów kinematycznych
8. Wełyczko A., CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu
mechanicznym, Helion, Gliwice 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Mirosław Babiuch, AutoCAD 2000PL, Ćwiczenia praktyczne, Helion, 2000.
2. AutoCAD 2000, User’s Guide, Autodesk, 1999.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)