SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie i symulacja w zarządzaniu procesami technologicznymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie i symulacja w zarządzaniu procesami technologicznymi
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-23_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu modelowania i symulacji procesów stosowanymi w zarządzaniu procesami technologicznymi, z wybranymi metodami modelowania i symulacji dla procesów technologicznych oraz dla narzędzi stosowanych w tych procesach.

Wymagania wstępne

Mechanika analityczna, Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich, Techniki wytwarzania – obróbka ubytkowa, Techniki wytwarzania – obróbka bezubytkowa,

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Pojęcia podstawowe: system, model, symulacja.

2

1

W2

Zadania procesów stochastycznych, ich klasyfikacja, modele sieci masowej obsługi.

2

1

W3

Planowanie doświadczeń – pojęcia, klasyfikacja i charakterystyki planów, plany ortogonalne, aproksymacja funkcji obiektów badań.

2

1

W4

Rodzaje symulacji cyfrowej, środowiska programowania, hierarchia kryteriów oprogramowania do modelowania i symulacji.

2

1

W5

Podstawowe warunki udanego projektu symulacyjnego.

2

1

W6

Zastosowanie MES w modelowaniu inżynierskim. Zastosowanie symulacji komputerowych w technologii kształtowania blach.

2

1

W7

Harmonogramy Gantta.

1

1

W8

Kolokwium

2

2

SUMA GODZIN

15

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

L1

Systemy obsługi masowej bez kolejki.

2

1

L2

Systemy obsługi masowej z ograniczeniem i bez ograniczenia kolejki.

2

1

L3

Systemy obsługi masowej z odmowa obsługi.

2

1

L4

Wielokanałowe systemy obsługi masowej z kolejkami.

2

1

L5

Systemy obsługi masowej z ograniczonym źródłem zgłoszeń

2

2

L6

Aproksymacja wyników badań.

2

1

L7

Zastosowanie harmonogramów Gantta.

2

1

L8

Zajęcia zaliczeniowe.

1

1

SUMA GODZIN

15

9

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja i omówienie uzyskanych w trakcie ćwiczeń rezultatów, dyskusja nad rezultatami oraz możliwościami ich ulepszenia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

 1. Barker R., Longman C., Modelowanie funkcji i procesów, WNT, Warszawa 1996,
 2. Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie, WNT, Warszawa 2008,
 3. Kukiełka L. - Podstawy badań inżynierskich doświadczalnych - WN PWN, Warszawa. - 2002
 4. Polański Z. - Planowanie doświadczeń w technice - PWN, Warszawa. - 1984
 5. Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007,
 6. GospodarekT., Systemy ERP – modelowanie, projektowanie, wdrażanie, Helion, Warszawa 2015,
 7. Chomuszko M., systemy ERP - dobre praktyki wdrożeń, PWN Warszawa 2016,
 8. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa 2013,

Literatura uzupełniająca

 1. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych. Metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLCWNT, Warszawa 2009,
 2. Modelowanie inżynierskie – czasopismo,
 3. Oniszczuk W.: Metody modelowania, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 1995,
 4. Rozenberg W., Prochonow A., Teoria masowej obsługi, PWE, Warszawa 1965,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 22:55)