SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody organizacji procesów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody organizacji procesów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-D-20_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami produkcyjnymi, parametrami i wskaźnikami procesów produkcyjnych, z ich sterowaniem, zarządzaniem oraz z produktywnością.

Wymagania wstępne

Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania

Zakres tematyczny

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁAD

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

W1

Pojęcia podstawowe, systemy i procesy produkcyjne oraz wytwórcze. Parametry procesu produkcyjnego.

1

1

W2

Typy formy i odmiany organizacji produkcji.

2

1

W3

Przebieg produkcji, możliwości i zapasy produkcyjne.

2

1

W4

Planowanie i sterowanie produkcją. Zasady sterowania przepływem produkcji. Harmonogramowanie.

2

1

W5

Metody międzykomórkowego i wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem.

2

2

W6

Nowoczesne metody sterowania produkcją. Zarządzanie produkcją.

2

1

W7

Metody oraz techniki organizacji i zarządzania. Style kierowania. Informacje w zarządzaniu.

2

1

W8

Ocena produktywności – pojęcia i wskaźniki. Czynniki poprawy produktywności.

2

1

SUMA GODZIN

15

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - ĆWICZENIA

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Ć1

Koszty produkcji.

1

1

Ć2

Określenie wielkości partii produkcyjnej.

2

1

Ć3

Parametry środka pracy i parametry pracy: maszyna i robotnik.

2

1

Ć4

Parametry stanowiska roboczego: wyjściowe proste i złożone.

2

1

Ć5

Parametry wyjściowe rodzajowe: cykl produkcyjny - szeregowy, szeregowo-równoległy i równoległy przebieg wykonania detali.

2

2

Ć6

Zapas produkcji w toku - wyznaczanie.

2

1

Ć7

Określanie typów produkcji. Obliczenia parametrów dla poszczególnych detali i detalooperacji.

2

1

Ć8

Zajęcia zaliczeniowe.

2

1

SUMA GODZIN

15

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

TREŚCI PROGRAMOWE - PROJEKT

LICZBA GODZIN

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

P1

Wybór problemu projektowego z zakresu organizacji procesów produkcyjnych.

2

1

P2

Przygotowanie koncepcji rozwiązania oraz wybór najlepszej koncepcji.

2

1

P3

Dobór organizacji produkcji.  

2

1

P4

Wyznaczenie możliwości produkcyjnych i zapasów produkcyjnych.

2

2

P5

Wyznaczenie zapasów czasowych z wykorzystaniem sieci czynności.

1

1

P6

Wybór metody międzykomórkowego i wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem.

2

1

P7

Wykonanie harmonogramów produkcji.

2

1

P8

Zajęcia zaliczeniowe.

2

1

SUMA GODZIN

15

9

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych. Laboratoria Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych oraz pisemnie. Praca grupowa oraz indywidualna w trakcie realizacji ćwiczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

  1. Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją: projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszaw 2002,
  2. Rogowski A., Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, CEDEWU, Warszawa 2010,
  3. Pająk E., Zarządzanie produkcją –produkt, technologia, organizacja, WNT, Warszawa 2007,
  4. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005,

Literatura uzupełniająca

  1. Durlik I., Inżynieria zarządzania, cz. II – Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa 2005,
  2. Karpiński T., Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa 2004,
  3. Zarządzanie Przedsiębiorstwem – czasopismo.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Cyganiuk (ostatnia modyfikacja: 01-05-2021 23:40)