SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D-01_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie metod i narzędzi analizy strategicznej oraz istoty formułowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

S-studia stacjonarne, N- studia niestacjonarne

Wykład:

SW1 (NW1):  Pojęcie, geneza i rozwój zarządzania strategicznego, etapy zarządzania strategicznego, metodyka planowania strategicznego.

SW2 (NW2): Dokument strategii.

SW3 (NW3): Zrównoważona Karta Wyników. 

SW4 (NW4):  Metody analizy otoczenia dalszego.

SW5-SW6 (NW5): Metody analizy potencjału przedsiębiorstwa.

SW7-SW8 (NW5): Analiza SWOT, proces formułowania i wdrażania strategii rozwoju.

Projekt:

Projekt 1/ Projekt 2:

SP1-SP2(NP1): Diagnoza sytuacji: stan wejściowy: opis rozwiązania (produktu/firmy), podstawowy opis produktu/usługi, obecne rynki/klienci, obecna oferta

SP3(NP2):  Diagnoza sytuacji: stan wejściowy: Strategiczna Karta Wyników - perspektywa klienta

SP4(NP3):  Diagnoza sytuacji: stan wejściowy: Strategiczna Karta Wyników - perspektywa konkurencji

SP5-SP6(NP4):  Sprawozdanie z pierwszej części projektu – prezentacja

SP7(NP5):  Diagnoza sytuacji: stan wejściowy: metoda PEST: analiza otoczenia dalszego: otoczenie polityczne, otoczenie społeczne

SP8-SP9 (NP6): Diagnoza sytuacji: stan wejściowy: metoda PEST: analiza otoczenia dalszego: technologiczne, ekonomiczne, międzynarodowe

SP10-SP11 (NP7): Cele i kierunki działań: analiza SWOT. 

SP12 (NP7):  Kierunki i priorytety działania.

SP13-SP15 (NP8):  Prezentacja strategii wprowadzenia nowej firmy/nowego produktu na rynek

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę. Kolokwium w formie pisemnej poprzedzone uzyskaniem zaliczenia z zajęć projektowych.

Projekt: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie wyników z projektu - ocena umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych.

Ocena końcowa: 50%W, 50% P.

Literatura podstawowa

  • Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, A. Stabryła, PWN, 2021
  • Managing Knowledge Workers - Value Assesment, Methods, and Application tools, J.Patalas-Maliszewska, Springer Verlag, 2013
  • Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarzadzania Wiedzą, J.Patalas-Maliszewska, S.Kłos Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 
  • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody. Red. R. Krupski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu wyd. 5 - 2003

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 18:57)