SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D-02_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest poznanie metod analizy i projektowania systemów produkcyjnych. Opanowanie technik projektowania i organizacji systemów produkcyjnych. W szczególności opanowanie zakresu poruszanych zagadnień dotyczących opisu struktury systemu oraz procesu produkcyjnego, metod i technik zarządzania systemami produkcyjnymi,  modelowania i symulacji procesów produkcyjnych, tworzenia logicznych i strukturalnych powiązań w projektowaniu rozproszonej struktury organizacyjnej systemu  produkcyjnego.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca procesów produkcyjnych.

Zakres tematyczny

Wykład: 

W1. Wprowadzenie - pojęcia podstawowe. Kierunki rozwoju systemów produkcyjnych. Proces produkcyjny, system produkcyjny i otoczenie. Typy formy i odmiany organizacji produkcji – przykłady. Opis struktury produktu i procesów produkcyjnych.

W2. Projektowanie procesów produkcyjnych. Planowanie zasobów i zarządzanie projektem produkcyjnym w oparciu o infrastrukturę produkcyjną i dokumentację techniczną oraz normatywne zapotrzebowanie pracochłonności i materiałochłonności. Projektowanie systemów wytwórczych.

W3. Metody i techniki zarządzania systemami produkcyjnymi. 

W4. Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych. Wdrożenie projektu systemu. Planowanie i harmonogramowanie produkcji. Planowanie przepływu w warunkach ograniczeń zasobowych.

W5. Metody i techniki planowania produkcji.  Strategie sterowania produkcją – podstawowe zasady sterowania przepływem.

W6. Zarządzanie logistyczne w systemach produkcyjnych.

W7. Zintegrowane systemy zarządzania.

Projekt: 

P1-3. Wykonanie projektu dowolnego systemu produkcyjnego z analizą rozmieszczenia stanowisk,

P4-5. Zaprojektowaniem przepływu produkcji,

P6-7. Podstawowe obliczenia normatywów przepływu produkcji w systemie.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny w formie prezentacji multimedialnej z aktywnym uczestnictwem studentów (pytania problemowe w trakcie wykładu z zakresu tematyki wykładu)

Projekt: metoda projektu, samodzielna praca w zespołach 2-3 osobowych – prezentacja opracowanego materiału przez studentów w formie multimedialnej, dyskusja nad prezentowaną treścią.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma prowadzenia zajęć (wykład konwencjonalny połączony z aktywnym uczestnictwem studentów, dyskusją nad poruszaną tematyką) pozwala na bieżąco ocenić nabywana wiedzę, szczególnie egzamin ustny pozwala ocenić wiedzę.  Realizacja projektu  pozwala ocenić wiedzę i umiejętności, a bieżąca obserwacja studentów podczas realizacji symulacji pozwala ocenić ich kompetencje społeczne. Ocena końcowa z przedmiotu jest srednia arytmetyczną ocen uzyskanych z jego poszczególnych form.

Literatura podstawowa

Durlik I. : Inżynieria zarządzania (Nowe wydanie cz.I), Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2004. Organizacja i sterowanie produkcją, red. Brzeziński M., Placet, 2004.

Matuszek J.: „Inżynieria produkcji”, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000.

Lewandowski, Jerzy, Bożena Skołud, and Dariusz Plinta. Organizacja systemów produkcyjnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014.

Literatura uzupełniająca

Pająk, Edward. Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Muhlemann, Alan P., John S. Oakland, and Keith G. Lockyer. Zarządzanie: produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-07-2021 20:18)