SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zintegrowane systemy zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy zarządzania
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D-03_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie funkcjonalności zintegrowanych systemów zarządzania i procesowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi, w których takie systemu zostały wdrożone w oparciu o system SAP HANA lub SAP ERP.

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do systemu SAP i modelu GBI (ang. Global Bike Inc.) - opis systemu SAP ERP, nawigacja, zbiory danych modelu GBI. Specyfikacja modułów funkcjonalnych systemu SAP ERP: sprzedaż i dystrybucja - SD, gospodarka materiałowa MM, planowanie produkcji PP, finanase i księgowość FI, controling CO, Zarządzanie kapitałem ludzkim HCM, Zarządzanie magazynami WHM, zarządzanie usługami CS, zarządzanie projektami PM, Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa. Zakres tematyczny wykładów:

W1 - Wprowadzenie do systemu SAP, funkcjonalność systemu SAP i model GBI

W2 - Moduł SD, sprzedaż i dystrybucja wyrobów

W3 - Moduł MM, zarządzania zaopatrzeniem i gospodarką magazynową,

W4 - Moduł PP planowanie i realizacja procesów produkcyjnych

W5.- Moduły FI i CO, finanse, księgowość finansowa i zarządcza

W6 - Moduł HCM, zarządzanie kapitałem ludzkim,

W7 - Moduł WM, zarządzanie magazynem, Moduł EAM, zarządzanie utrzymaniem ruchu

W8 - Moduł PS, zarządzanie projektami w systemie SAP

Zakres tematyczny zajęć projektowych:

P1 - wprowadzenie do obsługi systemu SAP,

P2 - moduł SD, wprowadzanie danych podstawowych, zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie sprzedaży,

P3 - moduł SD, dystrybucja wyrobów i rozliczenie zamówienia sprzedaży

P4 - modułu MM, wprowadzanie danych podstawowych, realizacja zamówienia zakupu

P5 - Moduł PP, planowanie produkcji, monitorowanie realizacji zlecenia produkcyjnego, rozliczenie zlecenia produkcyjnego, 

P6 - Moduł PM, zarządzanie projektem w systemie SAP

P7 - Moduł WM, zarządzanie magazynem

P8 - Moduły FI i CO, księgowość finansowa i zarządcza, Moduły QM i EAM, zarządzanie utrzymaniem ruchu i procesami kontroli jakości. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formą zaliczenia wykładu jest egzamin pisemny. Formą zaliczenia zajęć projektowych jest ocena projektu obejmującego struktury danych i modele procesów biznesowych przykładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego wykonanego w oparciu o  system SAP ERP.. 

Ocena końcowa: 50% Wykład, 50% Projekt. 

Literatura podstawowa

1.     Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, 2016

2.     Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006,

3.     Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne. PWN. Warszawa, 2008.

4.     Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence. PWN. Warszawa, 2008.

5.     Szmit M., Informatyka w zarządzaniu. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca

Materiały dydaktyczne przygotowane przez SAP UA.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 12:58)