SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy wspomagania decyzji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D-06_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu systemów wspomagania decyzji i metod stosowanych w analizie decyzji, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej oraz opanowanie przez studenta wybranych narzędzi i technik stosowanych w procesie podejmowania decyzji.

Wymagania wstępne

Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna, Podstawy informatyki.

Zakres tematyczny

Wykład

W1.Wprowadzenie do teorii podejmowania decyzji. Pewność, ryzyko, niepewność.

W2. Programowanie matematyczne a podejmowanie decyzji. Metoda Simpleks. Dualność i analiza wrażliwości. Komputerowe wspomaganie analizy.

W3. Zagadnienia pośrednika i przydziału.

W4. Metody sieciowe we wspomaganiu decyzji. Podstawy teorii odnowy.

W5. Systemy kolejkowe a decyzje optymalne. Metoda Monte Carło. Systemy złożone. Komputerowe wspomaganie.

W6. Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka. Drzewa decyzyjne.

W7. Podstawy teorii gier. Gry koalicyjne.

W8.Systemy Wspomagania Decyzji a Systemy Informacyjne Zarządzania. Uwagi końcowe.

Projekt

P1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie elementów projektu z zakresu problematyki inżynierii produkcji, uwzględniającego podstawy teoretyczne oraz zasady pracy w aplikacjach DSS.

P2. Wybór tematu projektu dotyczącego metod:

 • Prognozowania i regresji liniowej,
 • Alokacji środków i równoważenia linii produkcyjnych,
 • Szeregowania prac,
 • Programowania liniowego, całkowitoliczbowego i zero-jedynkowego,
 • Programowania dynamicznego,
 • Programowania celowego,
 • Drzew decyzyjnych,
 • Zarządzania zapasami,
 • Modelowania sieciowego,
 • Systemów kolejkowych,
 • Gospodarki materiałowej,
 • Kart kontrolnych jakości.

P3. Przegląd dostępnych systemów wspomagania decyzji (aplikacji DSS).

P4. Omówienie podstaw teoretycznych metody wybranej w ramach projektu.

P5. Prezentacja metody w wybranym systemie (przykład).

P6. Przedstawienie problemu projektowego (zadanie produkcyjne, model matematyczny).

P7. Rozwiązanie problemu z wykorzystaniem opcji systemu.

P8. Podsumowanie zrealizowanych projektów, przedstawienie wniosków. Zaliczenie projektu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca studentów z wykorzystaniem literatury oraz dostępnych systemów DSS.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. J.Czermiński, Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2002, Toruń
 2. E.Radosiński, Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, 2001, Warszawa
 3. S. Heilpern, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Wyd. AE Wrocław 2000.
 4. Pomoce elektroniczne programów.

Literatura uzupełniająca

 1. Bernard Roy, Wielokryterialne wspomaganie decyzji, Warszawa, WNT, 1990
 2. T. Szapiro, Decyzje menedżerskie z Excelem, Warszawa, PWE, 2000
 3. J. Kałuski, Teoria gier, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 21:31)