SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie internetowe w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie internetowe w logistyce
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D-07_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiotem kształcenia jest poznanie problematyki związanej z realizacją procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w jego otoczeniu z wykorzystaniem technik internetowych. Uczestnik kursu będzie potrafił identyfikować procesy logistyczne realizowane przez przedsiębiorstwo, dokumentować ich przebieg z wykorzystaniem standardów modelowania procesów biznesowych. Zapozna się ze sposobem odwzorowania  przebiegu procesów logistycznych w funkcjach i modułach systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz z problematyką przepływu danych między kooperującymi jednostkami w tym z zagadnieniami znakowania i automatycznej identyfikacji towarów. Przedstawione mu zostaną różne aspekty organizacji przebiegu podstawowych procesów związanych z przemieszczaniem dóbr i przepływem informacji z tym związanym

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Zasady konstrukcji modeli procesów biznesowych (BPMN i UML). Przykłady przebiegu procesów związanych z obsługą wewnętrznych i zewnętrznych zapotrzebowań na towary, materiały i surowce. Moduły i funkcje obsługi zapotrzebowania materiałowego w systemach ERP, przepływ wewnętrzny i zewnętrzny dokumentów w obszarze zakupów, sprzedaży, gospodarki magazynowej. Funkcje modułów systemów ERP wspierające zarządzanie komunikacją z jednostkami powiązanymi oraz partnerami biznesowymi. Standardy i środki wymiany informacji w łańcuchu dostaw. Przykłady realizacji wsparcia dla podstawowych procesów takich jak: generowanie i transmisja zamówień, generowanie dokumentów i rozliczanie kosztów związanych z transportem, generowanie i obsługa zapytań ofertowych, przyjmowanie zleceń klientów, transmisja dokumentów rozliczeniowych. Tryby, protokoły i nośniki wymiany informacji w różnych układach dostawca-odbiorca (jednostki blisko związane, dostawy w trybie obsługi zamówień do kontraktów, obsługa magazynów konsygnacyjnych, itp.). Przykłady wykorzystania technologii dla realizacji systemów elektronicznej wymiany danych. Różne struktury systemów wymiany informacji/dokumentacji w postaci elektronicznej w trakcie realizacji procesów logistycznych (z punktu widzenia administracji i obsługi). Nośniki komunikacji międzysystemowej, narzędzia i środki integracji systemów ESB, SOA i WEBSERICES -architektury zorientowane na usługi. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena prezentacji i projektu

Literatura podstawowa

Fryźlewicz Zbigniew, Salamon Adam, Podstawy architektury i technologii usług XML sieci WEB, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Cellary, W.: Techniki internetowe. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005 

Literatura uzupełniająca

Fertsch M.(red): Podstawy logistyki. ILiM,  2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 20:36)