SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie obiektowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D-08_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Pająk
 • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z obiektowym podejściem do analizy i projektowania systemów, wykształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym środowiskiem programistycznym w stopniu umożliwiającym tworzenie prostych elementów systemu informatycznego.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Zakres tematyczny

Wykład

W01. Wprowadzenie do programowania obiektowego w Visual Basic dla Aplikacji: pojęcie klasy i obiektu, obiektowo-zdarzeniowy model aplikacji na przykładzie programu Excel, struktura obiektu - metody i właściwości, podstawowe obiekty programu Excel, typy danych, modyfikowanie właściwości obiektów, wykorzystanie instrukcji przypisania, podstawy definiowania makr.

W02. Podstawy programowania w Visual Basic dla Aplikacji: tworzenie modułów, definiowanie makr proceduralnych i funkcyjnych, przekazywanie parametrów przez wartość i referencję, funkcje i procedury standardowe,, definiowanie i wykorzystanie zmiennych, operatory arytmetyczne i funkcje standardowe, obsługa wyjątków.

W03-04. Klasy formularzy w VBA, implementacja bloków decyzyjnych i przetwarzanie kolekcji obiektów: definiowanie modułów formularzy, obiekty reprezentujące elementy interfejsu użytkownika, właściwości, metody i zdarzenia formantów, projektowanie interfejsu, składnia instrukcji IF…THEN, operatory relacyjne i logiczne, składnia instrukcji FOR…EACH, przetwarzanie kolekcji obiektów.

W05. Zaawansowane wykorzystanie standardowych obiektów VBA, interakcja z obiektami programu Word: tworzenie spersonalizowanych wykresów, modyfikacja właściwości obiektów VBA, generowanie raportów w formacie Word na podstawie danych zgromadzonych w arkuszach programu Excel.

W06. Zdarzenia obiektów programu Excel, dodatki: pojęcie zdarzenia w programowaniu obiektowym, przegląd zdarzeń obiektów Application, Workbook, Worksheet i Range, definiowanie metod zdarzeniowych w środowisku Visual Basic dla Aplikacji, wykorzystanie zdarzeń do automatyzacji wybranych czynności, dystrybucja kodu VBA w formie dodatków, programowa modyfikacja interfejsu programu Excel.

W07. Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia

C01-02. Definiowanie procedur VBA wykorzystujących właściwości i metody podstawowych obiektów programu Excel, instrukcję przypisania, operatory arytmetyczne oraz funkcje standardowe i arkuszowe.

C03. Definiowanie zdarzeń formularzy z wykorzystaniem instrukcji warunkowej.

C04. Definiowanie zdarzeń formularzy przetwarzających kolekcje obiektów z wykorzystaniem instrukcji iteracyjnej.

C05. Wykorzystanie standardowych obiektów VBA do tworzenia spersonalizowanych wykresów.

C06. Definiowanie procedur zdarzeniowych w celu automatyzacji wybranych czynności.

C07. Kolokwium zaliczeniowe.

Laboratorium

L01. Nagrywanie i edycja makr w środowisku Visual Basic dla programu Excel, wykorzystanie debuger’a do śledzenia przebiegu programu i wykrywania błędów.

L02. Implementacja prostych makr VBA wykorzystujących właściwości i metody podstawowych obiektów programu Excel, instrukcję przypisania, operatory arytmetyczne oraz funkcje standardowe i arkuszowe.

L03. Implementacja klasy formularza, projektowanie interfejsu użytkownika, implementacja zdarzeń.

L04. Implementacja zdarzeń formularzy wykorzystujących instrukcję warunkową i pętli.

L05. Implementacja spersonalizowanych wykresów z wykorzystaniem standardowych obiektów VBA.

L06. Generowanie raportów na podstawie danych zgromadzonych w arkuszach programu Excel poprzez interakcję z obiektami programu Word.

L07. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Ćwiczenia: zadania problemowe, analiza przypadków, praca indywidualna

Laboratorium: zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Kolokwium w formie pisemnej

Ćwiczenia: Kolokwium w formie pisemnej

Laboratorium: Zaliczenie zadań laboratoryjnych, ocena z kolokwium przeprowadzonego przy komputerze.

Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Alexander M., Kusleika R. Excel 2016 PL. Programowanie w VBA, Helion, Gliwice 2016
 2. Kuciński K., Visual Basic dla Excela w przykładach, Wydawnictwo Witanet 2015
 3. Lewandowski M., Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013 Ćwiczenia, Helion, Gliwice 2014
 4. McFedries P., Microsoft Office 2007 PL język VBA i makra: usprawnij działanie najpopularniejszego pakietu biurowego, Helion, Gliwice 2008
 5. Walkenbach J., Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2014

Literatura uzupełniająca

 1. Walkenbach J., Excel 2016 PL. Biblia -  Helion, Gliwice 2016
 2. Wrotek W., VBA dla Excela 2016 PL: 222 praktyczne przykłady, Helion, Gliwice 2016
 3. Baca J., Excel 2016 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia makr, Videopoint 2016
 4. Jelen B., Syrstad T., Excel 2016 VBA i makra, PROMISE 2016.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Pająk (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 11:07)