SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium problemowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium problemowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D--11_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 15 1 9 0,6 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie przez studenta umiejętności świadomego kierowania swoją karierą zawodową, świadomy wybór specjalności oraz tematyki pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Ukończone studia inżynierskie

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu studenci będą uczestniczyli w seminariach, których zadaniem jest zdobycie umiejętności jasnego formułowania problemów technicznych i ekonomicznych oraz metodyki ich rozwiązywania. Problemy formułowane i rozwiązywane przez studentów podczas seminarium będą dotyczyły wybranych zagadnień z obszaru zarządzania produkcją i usługami, zintegrowanych systemów produkcyjnych, planowania i sterowania przepływem produkcji.

Metody kształcenia

Seminarium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oceniana jest praca i aktywność studenta na seminariach dyplomowych

Literatura podstawowa

  1. Rozpondek M., Wyciślik A.: Seminarium dyplomowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
  2. Rozpondek M., Wyciślik A.: Poradnik dyplomanta i absolwenta, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
  3. Literatura zgodna ze specjalnością

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 20:36)