SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Optymalizacja przepływu produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Optymalizacja przepływu produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-D-15_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu racjonalnego projektowania struktury systemów produkcyjnych, w tym racjonalnego rozmieszczenia stanowisk oraz szeregowania zadań, które będą użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Organizacja systemów produkcyjnych. Systemy wspomagania decyzji.

Zakres tematyczny

Wykład

W1. Zagadnienie wstępne. System zoptymalizowanego przepływu produkcji. Specyfikacją materiałową, graf Gozinto. Wskaźniki OEE i OLE.

W2. Elastyczne Systemy Produkcyjne – pojęcia podstawowe: Podstawy projektowania ESP.

W3. Optymalizacja konfiguracji przestrzennej systemu. Liniowe, jednorzędowe rozmieszczenie maszyn, algorytm zmodyfikowanego drzewa rozpinającego.

W4. Cykliczne rozmieszczenie maszyn, metody heurystyczne.

W5. Rozmieszczenie obiektów, Proces technologiczny a wykres OD-DO. Minimalizowanie przepływu wstecznego. CPM w rozmieszczeniu.

W6. Poprawiające i konstrukcyjne algorytmy rozmieszczenia. Komputerowe wspomaganie rozmieszczenia.

W7. Ocena wstępna projektu ESP, analiza wartości średnich, komputerowe wspomaganie oceny.

W8. Planowanie i sterowanie produkcji w ESP. Planowanie strategiczne, taktyczne, operacyjne i dyspozytorskie. Zadania.

W9. Krótkookresowe planowanie produkcji. Dekompozycja ogólnego zadania. Stosowane metody.

W10. Harmonogramowanie dyskretnych procesów produkcyjnych. Klasyfikacja problemów, stosowane kryteria.

W11. Szeregowanie operacji na pojedynczej maszynie, algorytmy. Algorytmy heurystyczne szeregowania operacji na maszynach równoległych.

W12. Harmonogramowanie wielostadialnego procesu przepływowego. Kryterium Cmax.

W13. Metodą podziału i ograniczeń w optymalizacji harmonogramów.

W14. Dyspozytorskie reguły szeregowania uwzględniające terminy wykonania zadań.

W15. Komputerowe wspomaganie szeregowania. Uwagi końcowe.

Projekt

P1 – P2. Zagadnienia wstępne. ESP. Liniowe jednorzędowe rozmieszczenie maszyn,

P3 – P4. Metoda trójkątów Schmigalli

P5 – P7. CORELAP

P8 - P9. Wyznaczenie średniego obciążenia stanowisk roboczych.

P10 – P11. Podział zlecenia produkcyjnego na minimalną liczbę partii,

P12 – P13. Szeregowanie zadań w systemach gniazdowych,

P14 – P15. Szeregowanie zadań w systemach przepływowych.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych z elementami interakcji.

Projekt – praca studentów z wykorzystaniem literatury, norm oraz komputera

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Projekt

Uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny ze zrealizowanych projektów. Kryteria oceny projektów obejmują elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji scharakteryzowane w efektach kształcenia.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. T.Sawik, Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych, Warszawa, WNT, 1992
  2. T.Sawik, Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowych, Warszawa, WNT, 1996
  3. T.Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, W-wa AGH, Kraków, 1998

Literatura uzupełniająca

  1. M.Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją, Warszawa, Placet, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-07-2021 23:50)