SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

CAE - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu CAE
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-D-18_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
  • dr inż. Tomasz Belica
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich, w szczególności obliczeń inżynierskich, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów, Grafika inżynierska 2D, Grafika inżynierska 3D, Podstawy projektowania inżynierskiego.

Zakres tematyczny

Wykład

W1. Zagadnienia wstępne. Krótki przegląd programów wspomagających obliczenia inżynierskie.

W2. Rozwiązywanie numeryczne układów równań algebraicznych, Metody Gaussa, Jordana. Ilustracja na przykładach.

W3. Metoda kolejnych przybliżeń. Przykłady.

W4. Przybliżenie funkcji wielomianem interpolacyjnym Lagrange’a.

W5. Przybliżone obliczenie całek.

W6. Podstawy MES. Dyskretyzacja obszaru.

W7. Liniowe wielomiany interpolacyjne. Wielkości skalarne i wektorowe. Interpolacyjne wielomiany badanego obszaru.

W8. Element prętowy. Funkcjonał. Obciążenie siłowe układów sprężystych. Macierz sztywności.

W9. Warunki brzegowe i obciążenie siłowe.

W10. Obciążenie ciągłe a obciążenie skupione.

W11. Metoda różnic skończonych. Analog dyskretny pochodnych cząstkowych. Warunki brzegowe.

W12. Zginanie płyty prostokątnej.

W13. Płyty o złożonym kształcie.

W14. Drgania mechaniczne. Jawna i nie jawna metody.

W15. Uwagi końcowe. Zaliczenie przedmiotu.

Projekt

Wprowadzenie do programu AutoCAD Mechanical oraz Autodesk Inventor, omówienie wybranych modułów obliczeniowych wspomagających pracę inżyniera - w szczególności moduł MES. Adaptacja modelu rzeczywistego na model obliczeniowy (uproszczenia, warunki brzegowe, itp). Czynniki wpływające na dokładność obliczeń. W ramach zajęć przewiduje się ćwiczenia projektowe dotyczące obliczania belek statycznie wyznaczalnych oraz zastosowania MES do obliczeń wytrzymałościowych wybranych elementów/zespołów maszyn i urządzeń.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów, praca przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Zaliczenie w formie egzaminu.

Projekt

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z opracowanych projektów, z uwzględnieniem umiejętności wykorzystania oprogramowania CAD/CAE do rozwiązania konkretnego przypadku wg treści zagadnień projektowych oraz analizy projektu. Uwzględnianymi kryteriami oceny poszczególnych projektów są również: współpraca studenta w zespole realizującym zadanie projektowe oraz kreatywność przy jego rozwiązaniu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa, 2001.
  2. Magnucki K., Szyc W., Wytrzymałość materiałów w zadaniach. Pręty, płyty i powłoki obrotowe, PWN, Warszawa-Poznań, 2000.
  3. M. Malinowski, M. Sąsiadek: Materiały pomocnicze z podstaw systemu CAD/CAE AutoCAD GB/PL Power Pack, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002 (preskrypt).
  4. Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów. Instrukcje do realizacji ćwiczeń + załączniki.

Literatura uzupełniająca

  1. Kleiber M. Komputerowe metody mechaniki ciał stałych, PWN, Warszawa, 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 08:07)