SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie dla montażu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie dla montażu
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-D-21_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodologią projektowania dla X ze szczególnym uwzględnieniem projektowania dla montażu oraz nabycie przez studenta umiejętności analizowania konstrukcji z uwzględnieniem aspektów procesu montażu.

Wymagania wstępne

Umiejętność czytania rysunku technicznego, znajomość systemu CAD w zakresie 2D i 3D, podstawowa wiedza z zakresu projektowania inżynierskiego

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Wprowadzenie do projektowania inżynierskiego;

W2. Projektowanie współbieżne. Projektowanie dla X;

W3. Metodologia projektowania dla montażu;

W4. Modele projektowania dla montażu;

W5. Zasady/reguły projektowania dla montażu;

W6. Metodyka projektowania dla montażu;

W7. Praktyczne zastosowanie projektowania dla montażu.

Projekt:

P1-3. Zastosowanie zasad/reguł projektowania dla montażu w projektowaniu inżynierskim;

P4-7. Projektowanie dla montażu na wybranym przykładzie;

P8-10. Zastosowanie metod projektowania dla montażu do analizy i poprawy konstrukcji;

P11-15. Planowanie sekwencji montażu z zastosowaniem aspektów projektowania dla montażu.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości tematyki przedmiotu

Projekt

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zrealizowanych zadań projektowych.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

  1. Booker J.D., Raines M., Swift K.G., Designing Capable and Reliable Products, Butterworth-Heinemann, 2001,
  2. Boothroyd G., Dewhurst P., Knight W., Product Design for Manufacture and Assembly, Marcel Dekker, 1994,
  3. Whitney D.E., Mechanical Assemblies: Their Design, Manufacture, and Role in Product Development, Oxford University Press, 2004,

Literatura uzupełniająca

  1. Feld M: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT – Warszawa 2000,
  2. Koch T., Systemy zrobotyzowanego montażu, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006,
  3. Puff T., Sołtys W., Podstawy technologii montażu maszyn i urządzeń, WNT, Warszawa 1980,
  4. Richter E., Schilling W., Weis M., Montaż w budowie maszyn, WNT, Warszawa 1980,
  5. Sąsiadek, M. "Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn." Rozprawa doktorska, Zielona Góra (2009),
  6. Żurek J., Ciszak O., Modelowanie oraz symulacja kolejności montażu części i zespołów maszyn za pomocą teorii grafów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999,

Uwagi

--


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-07-2021 20:30)