SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sterowanie jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sterowanie jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-D-15_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie rozszerzonej wiedzy o metodach statystycznej kontroli jakości w toku produkcji i w badaniach odbiorczych, wykształcenie umiejętności oceny i nadzorowania systemów pomiarowych dla potrzeb SPC.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykład:

W1-W2: Przegląd zagadnień omawianych na studiach pierwszego stopnia. Podstawowe narzędzia SPC. Karty kontrolne dla cech ciągłych i dyskretnych. Karty sekwencyjne.

W3: Modyfikacje klasycznych kart kontrolnych. Transformacje danych dla kart kontrolnych dla krótkich serii.

W4: Karty wieloźródłowe i karty wielowymiarowe (T2 Hottelinga, MEWMA, wielowymiarowa kart CUSUM). 

W5: Karty adaptacyjne. Karty dla rozkładów innych niż normalny.

W6: Plany kontroli odbiorczej. Statystyczna kontrola jakości w badaniach odbiorczych. Plany odbioru wg oceny alternatywnej i właściwości liczbowych. Plany jedno-  i wielostopniowe, plany sekwencyjne.

W7: Analiza stabilności i zdolności systemów pomiarowych dla potrzeb SPC. Wymagania stawiane systemom pomiarowym. Procedury analizy zdolności systemów pomiarowych. Obliczanie wskaźników zdolności Cg, Cgk. Analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarów.

Projekt:

P1-P3: Badanie stabilności  wybranego procesu z wykorzystaniem karty kontrolnej X średnia-R. Analiza skuteczności karty kontrolnej dla wybranego rozregulowania procesu. Porównanie skuteczności teoretycznej i rzeczywistej .

P4-P6: Analiza zdolności wybranych procesów. Porównanie wskaźników zdolności dla procesów o rozkładzie normalnym i dla procesów o rozkładzie innym niż normalny. Transformacje rozkładów.

P7-P9: Analiza skuteczności planów kontroli wyrywkowej  (jedno i dwustopniowych) opracowanych na podstawie akceptowalnego poziomu jakości. Analiza przeprowadzana w oparciu o dane losowe wygenerowane dla testowanego poziomu wadliwości partii.

P10-P12: Prezentacja wyników.

P13-P14: Weryfikacja rozwiązań - zaliczenie projektów.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Projekt: projekt realizowany w grupach lub indywidualnie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin w formie pisemnej poprzedzony uzyskaniem zaliczenia z zajęć projektowych

Projekt: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z poszczególnych zajęć projektowych 

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form, ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć

Literatura podstawowa

  1. Dietrich E., Schulze A., Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych maszyn i  procesów produkcyjnych, Notika System, Warszawa 2000
  2. Hamrol A., Mantura Wł., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2015
  3. Kończak G, Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Akademia Ekonomiczna Katowice, 2007
  4. Sałaciński T.: SPC Statystyczne sterowanie procesami produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

  1. Montgomery D.C.,  Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York,  2009
  2. Rabiej M., Statystyka z programem Statistica, Helion, Gliwice 2012

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Pająk (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 18:51)