SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-D-22_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariusz Michalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania prostego problemu materiałowego o charakterze ekspertyzy w przypadku ustalaniu przyczyny awarii elementu konstrukcji lub urządzenia, do samodzielnego opracowywania planów kontroli jakości dla potrzeb procesów technologicznych, doboru metodyki badań , nabycie umiejętności do interpretowania  wyników w zakresie obowiązujących norm, przepisów i specyfikacji.   

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: Techniki wytwarzania, Materiałoznawstwo.

Zakres tematyczny

W ramach wykładu prezentowane są następujące  zagadnienia

Wykład:

Podstawowe wymagania jakościowe wyrobu. Jakość techniczna, a jakość użytkowa wyrobu. Wymagania jakościowe i parametry charakteryzujące materiały w zależności od ich stanu (metody wytwarzania): materiały w stanie lanym, obrobione plastycznie, materiały metalurgii proszków, kompozytowe. Nowoczesne metody badań materiałowych: badania składu chemicznego (metody spektralne i emisyjne); badania mikrostruktury (mikroskopia elektronowa, ilościowa analiza mikrostruktury); metody wykrywania i oceny wad materiałowych (defektoskopia magnetyczna, rentgenowska i ultradźwiękowa, metody penetracyjne). Podstawy teoretyczne wybranych prób technologicznych. Klasyfikacja wad wyrobów w inżynierii mechanicznej oraz techniki ich rozpoznawania i unikania. 

Projekt:

1. Dobór gatunku materiału inżynierskiego, technologii wytwarzania oraz planu kontroli jakości wybranego elementu.

2. Ustalanie przyczyny awarii elementu konstrukcji, narzędzia lub urządzenia.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny (częściowo w formie prezentacji).

Projekt: w formie twórczego rozwiązywania w zespołach postawionego zadania + dyskusja propozycji rozwiązań + wybór najlepszego rozwiązania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium przeprowadzonego na koniec semestru obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień. Na ocenę składają się pozytywne oceny z każdego z 5-ciu pytań zaliczeniowych. Wpisuje się średnią ocenę z 5-ciu pytań.

Projekt: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedłożonych projektów.  Ocena jest wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z sumy ocen z kolokwium z wykładu i oceny z projektu.

 

Literatura podstawowa

1. Dobrzański L.A., Nowosielski R.: Metody badań metali i stopów-badania własności fizycznych, WNT, Warszawa 1987.

2. Czuchryj J.: Kontrola jakości prac spawalniczych, Wyd. „KaBe”, Krosno, 2002.

3. Czuchryj J., Kurpisz B.: Badanie złączy spawanych. Przegląd metod., Wyd.”KaBe”, Krosno 2009.

4. Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, WNT, Warszawa 2001.

5. Praca pod redakcją Łomozika M.: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2009.

6. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: Repetytorium z materiałoznawstwa, Część VII, Metody badania materiałów metalowych, Wydanie II, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002.

7. Praca zbiorowa: Podstawy ilościowej mikroanalizy RTG, WNT, Warszawa, 1994.

8. Baler J., Koppen M.: Podręcznik wad odlewniczych, Wyd. IKO-Erbsloh,1994.

9. Normy dotyczące wad poszczególnych grup wyrobów np. PN-85/H-83105, PN-ISO 6520, EN-ISO 5817.

10. Metale – Próba rozciągania – część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej, PN-EN ISO 6892-1:2010.

Literatura uzupełniająca

1. Wyrzykowski J., Pleszakow E., Sieniawski J.: Odkształcanie i pękanie metali, WNT, Warszawa, 1999.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariusz Michalski (ostatnia modyfikacja: 25-05-2021 10:51)