SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaawansowane techniki zarządzania jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaawansowane techniki zarządzania jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-D-23_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Karol Dąbrowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu „Zaawansowane techniki zarządzania jakością” jest zdobycie wiedzy i umiejętności planowania oraz zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, w których kryteria jakościowe podwyższane są przez normy branżowe takie jak np. ISO TS 16949, Normy VDA, HACCP oraz systemy produkcyjne tj. np. TPS. Studenci zapoznają się ze stosowanymi w zakładach przemysłowych narzędziami zaawansowanych metod zarządzania jakością oraz analizą decyzyjną i nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi. Przedmiot przygotowuje do pracy zakresie budowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zwłaszcza w branży automotive, metalowym spożywczym.

Wymagania wstępne

Zarządzanie jakością w procesach produkcyjnych, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, statystyka matematyczna, podstawy metrologii, zarządzanie projektem i innowacjami, zarządzanie strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zakres tematyczny

Wykład:

W 1. Zarządzanie jakością – wprowadzenie, przegląd standardów i systemów zarządzania jakością – normy ISO.

W 2. Lean Management - optymalizacja przez eliminacje marnotrawstwa,

W 3. Normatywne podejście do zarządzania jakością - normy ISO, VDA, HACCP,

W 4. Systemowe podejście do zarządzania jakością - Toyota Production System,

W 5. Narzędzia planowania jakości – APQP (Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production Part Approval Process), Control Plan – budowa, FMEA (Failure mode and effects analysis).

W 6. Funkcjonowanie działów R&D i Laboratorium w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

W 7. Nowoczesne narzędzia i urządzenia wykorzystywane w działach jakości. 

Projekt:

P 1. Zarządzanie jakością w produkcji - wbudowana jakość - nowoczesne urządzenia wspomagające kontrolę.

P 2. Kompleksowe podejście do budowania jakości w organizacji - TQM.

P 3. Statystyczna kontrola procesu w produkcji seryjnej - SPC.

P 4. Ocena systemów pomiarowych w procesie - MSA.

P 5. Podstawowe narzędzia zapewnienia jakości w procesie – wizualizacja, standaryzacja, testowanie, Poka Yoke.

P 6. Maszyny i urządzenia pomiarowe - proste maszyny pomiarowe (suwmiarki, mikrometry), mikroskopy, maszyny wytrzymałościowe, współrzędnościowe maszyny pomiarowe, skanery 3D, kamery termowizyjne. 

P 7. Narzędzia doskonalenia jakości i analiza problemów.

P 8. Narzędzia procesu rozwiązywania problemów – analiza 5W2H, analiza 5xWhy, diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikawa), schematy blokowe, analiza i planowanie wdrożenia środków zaradczych,

P 9. Analiza decyzyjna - SMART, AHP,

P 10. Efektywne zarządzanie projektem, budowanie strategii i trwałych relacji z klientem - CSR.

P 11. Opisanie i prawidłowe zdiagnozowanie problemu badawczego - dokładna procedura dotarcia do sedna problemu.

P 12. Przedstawienie możliwych metod rozwiązania problemu oraz zaproponowanie konkretnej metody / techniki.

P 13. Zaproponowanie kilku metod, porównanie ich i wybór optymalnej, a następnie szczegółowe opisane możliwych efektów.

P 14. Wdrożenie rozwiązania np. poprzez symulacje procesu.

P 15. Funkcjonowanie i wyposażenie działów R&D.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Projekt: projekt realizowany w grupach lub indywidualnie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie kolokwium

Projekt: zaliczenie projektu

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

Hamrol A., Grudowski P., Zymonik Z., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, Warszawa, 2013.

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2013.

Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca

Masaaki I., Gemba Kaizen, MT Biznes, Warszawa, 2006.

Liker J. K., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa, 2016.

Womack J. P., Jones D. T., Roos D., Maszyna, która zmieniła świat, Prodpress.com, Wrocław, 2008.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Karol Dąbrowski (ostatnia modyfikacja: 05-07-2021 19:50)