SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody ilościowe w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody ilościowe w logistyce
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-D-15_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem jest zdobycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zastosowania metod ilościowych w projektowaniu, planowaniu i analizie procesów logistycznych. 

Wymagania wstępne

Przedmioty wprowadzające: badania operacyjne, optymalizacja inżynierska, statystyka

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia:

Wykłady: Metody ilościowe – problemy metodologiczne. Metody prognozowania w logistyce. Metody ilościowe w zarządzaniu procesami transportowymi. Metody ilościowe w konfiguracji sieci logistycznej. Metody zarządzania zapasami. Zastosowanie metod ilościowych w projektowaniu magazynów. Modelowanie i symulacja w logistyce. Ustalanie wielkości partii dostaw. Metody sieciowe w zarządzaniu projektami logistycznymi. 

Ćwiczenia: Planowanie tras transportowych. Prognozowanie popytu pierwotnego. Lokalizacja węzłowych punktów sieci. Sterowanie zapasami materiałowymi. Sterowanie zapasami wyrobów gotowych. Projektowanie magazynów. Modelowanie i symulacja procesów logistycznych przy użyciu Tecnomatix Plant Simulation. 

W1. Wprowadzenie do logistyki produkcji.

W2. Planowanie przestrzenne systemów produkcyjnych i projektowanie przepływu produkcji. 

W3. Zarządzanie gospodarką magazynową i materiałową, zarządzanie zapasami. 

W4. Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnych i partii dostaw.

W5. Analiza przepływu produkcji z wykorzystaniem przenośników taśmowych i rolkowych. 

W6. Analiza przepływu produkcji z wykorzystaniem wózków widłowych lub AGV.

W7. Modelowanie i symulacja procesów logistyki produkcji. 

W8. Analiza procesów zaopatrzenia, planowanie wielkości dostaw, MRP.

W9. Analiza wąskich gardeł, bilansowanie linii produkcyjnych. 

W10. Identyfikacja przepływu produkcji, kody kreskowe, RFiD.

W11. Metody wspomagania planowania procesów dystrybucji wyrobów.

W12. Sterowaniem produkcji typu KANBAN, zamówienia Just in Time, studium przypadku branży automotive. 

W13. Zastosowanie robotów przemysłowych i manipulatorów w logistyce,

W14. Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych, raportowanie przebieegu procesów logistycznych.

W15. Trendy rozwoju systemów logistyki produkcji, przemysł 4.0. 

 

 

L1. Wprowadzenie do modelowania procesów produkcyjnych w Tecnomatix Plant Simulation. 

L2, L3 - Modelowanie i symulacja procesów dyskretnych.

L4, L5 - Modelowanie procesów logistyki produkcji z wykorzystaniem przenośników.

L6, L7 - Modelowanie procesów logistyki produkcji z wykorzystaniem wózków samojezdnych. 

L8, L9 - Modelowanie procesów logistyki produkcji z wykorzystaniem systemów paletyzowania.

L10, L11 - Modelowanie procesów logistyki produkcji z wykorzystaniem palet. Modele przepływu produkcji dla różnych wielkości partii produkcyjnych. 

L12, L13 - Modelowanie i symulacja zużycia energii w systemach produkcyjnych.

L14, L15 - Projektowanie eksperymentów symulacyjnych. 

Metody kształcenia

Metody dydaktyczne: wykład konwencjonalny, laboratorium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1.     Krawczyk S. Metody ilościowe w logistyce, C.H.Beck, Warszawa 2001.

2.     Bendkowski J, Kramarz M., Kramarz W., Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 11:08)