SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe II
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-D-24_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem seminarium jest rozwiązywanie zagadnień problemowych dotyczących pracy dyplomowej wspomagających opracowanie jej wersji końcowej.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe I

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu studenci będą uczestniczyli w seminariach, których zadaniem jest zdobycie umiejętności rozwiązywania wybranych problemów technicznych i ekonomicznych zgodnych z tematyką pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

Seminarium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia seminarium jest akceptacja przez promotora napisanej przez studenta pracy zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Literatura podstawowa

Zgodna z podjętym tematem pracy dyplomowej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 20-05-2021 22:03)