SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowo wspomagane projektowanie i symulacja procesów produkcyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowo wspomagane projektowanie i symulacja procesów produkcyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-D-14_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętności i kompetencje w zakresie znajomości narzędzi do modelowania i symulacji procesów produkcyjnych. Umiejętność modelowania procesów przepływu materiałów, podzespołów i informacji przy użyciu oprogramowania symulacyjnego. Projektowanie przebiegu procesów produkcyjnych w oparciu o techniki symulacji komputerowej. Znajomość oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation.

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki. Procesy produkcyjne.

Zakres tematyczny

Symulacja komputerowa jako metoda badawcza. Modelowanie procesów produkcyjnych przy użyciu oprogramowania symulacyjnego. Metodyka analizy i syntezy procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Modelowanie infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego: systemy transportu i magazynowania. Projektowanie systemów produkcyjnych przy użyciu Tecnoatix Plant Simulation. Podstawowe obiekty modelu symulacyjnego. Modelowanie dyskretnych procesów produkcyjnych, Rozkłady stochastyczne dla czasów jednostkowych i czasów przygotowawczo - zakończeniowych. Projektowanie eksperymentu symulacyjnego.

W1. Wprowadzenie do problematyki modelowania i symulacji procesów produkcyjnych.

W2. Metodyka budowy modelu symulacyjnego systemu produkcyjnego.

W3. Funkcjonalność systemu Tecnomatix Plant Simulation - przepływ produkcji.

W4. Funkcjonalność systemu Tecnomatix Plant Simulation - zasoby produkcyjne.

W5. Funkcjonalność systemu Tecnomatix Plant Simulation - analiza i raporty z przebiegu badań symulacyjnych. 

W6. Funkcjonalność systemu Tecnomatix Plant Simulation - wprowadzanie czasów wykonywania operacji, rozkłady stochastyczne.

W7. Funkcjonalność systemu Tecnomatix Plant Simulation - interfejs użytkownika i najważniejsze narzędzia.

W8. Projektowanie eksperymentów symulacyjnych. Modelowanie 3D. 

L1. Wprowadzenie do modelowania procesów produkcyjnych w Tecnomatix Plant Simulation. 

L2, L3 - Modelowanie i symulacja procesów dyskretnych.

L4, L5 - Modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem wózków AGV.

L6, L7 - Analiza efektywności procesów produkcyjnych.

L8, L9 - Modelowanie procesów produkcyjnych realizowanych z udziałem pracowników (operatorów maszyn).

L10, L11 - Modelowanie procesów logistyki produkcji z wykorzystaniem palet. Modele przepływu produkcji dla różnych wielkości partii produkcyjnych. 

L12, L13 - Modelowanie i symulacja zużycia energii w systemach produkcyjnych.

L14, L15 - Projektowanie eksperymentów symulacyjnych. 

 

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Laboratorium: praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena wystawiona na podstawie kolokwium.

Laboratorium: warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen z projektów cząstkowych.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Kłos S., The simulation of manufacturing systems with Tecnomatix Plant Simulation, Wydawnictwo UZ, 2017
  2. Ciszak O., Komputerowo wspomagane modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 6 2007

  3. Dokumentacja oprogramowania Tecnomatix Plant Simulation.

  4. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa 2006.

  5. Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Gliwice, WPŚ 2002.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 10:20)