SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria procesów logistyki zaopatrzenia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria procesów logistyki zaopatrzenia
Kod przedmiotu 06.9-ZiIP-ZL-D-23_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie metod realizacji procesu zaopatrzenia surowców, części i półproduktów stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami.

Badania Operacyjne

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Istota i znaczenie zakupów zaopatrzeniowych. Podstawowe funkcje procesów zakupu (identyfikacja funkcji, informacyjne uwarunkowania procesów zaopatrzeniowych).

W2. Główne fazy przepływów materiałowych. Projektowanie i budowa infrastruktury organizacyjnej. Typy struktur organizacyjnych.

W3. Scentralizowane zakupy zaopatrzeniowe - zalety i wady centralizacji zakupów zaopatrzeniowych.

W4. Powiązania działu zakupów zaopatrzeniowych z innymi działami przedsiębiorstwa.

W5. Wewnętrzna organizacja działu zakupów zaopatrzeniowych.

W6. Zakupy zaopatrzeniowe w przedsiębiorstwach wielozakładowych.

W7. Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania zaopatrzeniem w łańcuchu dostaw.

W8. Podstawy planowania zaopatrzenia materiałowego.

W9. System planowania potrzeb materiałowych – MRP. Zadania i struktura systemu MRP.

W10. Cele operatywne w zarządzaniu zakupami zaopatrzeniowymi.

W11. Wybór źródeł zakupu. Style i fazy negocjacji w procesach zaopatrzeniowych. Tradycyjne procedury zakupu.

W12. Uproszczone procedury zakupu. Szczególne przypadki w fazie zakupów (grupowe zamawianie materiałów, opusty cenowe, czynnik inflacji w polityce zakupów, zakupy części zamiennych, zakupy w sytuacji nieciągłości potrzeb).

W13. Zakupy zaopatrzeniowe w systemie Just-in-Time.

W14. Badania na potrzeby zakupów zaopatrzeniowych.

W15. Narzędzia informatyczne wspomagające proces zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

 

Laboratorium:

                Re-inżynieria procesowa na podstawie procesu zaopatrzenia. Symulacja komputerowa przeprowadzana z użyciem wybranych narzędzi informatycznych bilansujących potrzeby materiałowe z planowanymi lub aktywnymi zleceniami  produkcyjnymi.

 

L1. Omówienie założeń do projektowania narzędzi informatycznych w procesie bilansowania potrzeb materiałowych. Prezentacja formy zaliczenia.

L2. - L4. Projektowanie struktury wyrobu ze względu na planowanie zaopatrzenia.

L5. - L7. Projektowanie plików wsadowych zawierających listę zleceń produkcyjnych w zakładanej osi czasu.

L8. - L10. Harmonogramowanie „w przód” i „w tył” z uwagi na przyjęte i planowane zaopatrzenia  materiałów do podstawowych i pomocniczych do produkcji z uwzględnieniem jednostek zakupowych.

L11. - L13. Projektowanie zbilansowanych potrzeb materiałowych w aspekcie integracji planów produkcyjnych i planów zaopatrzenia.

L14. - L15. Prezentacja wyników obliczeń i wniosków z uwzględnieniem zaprojektowanych  narzędzi informatycznych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt wg założeń prowadzącego z tematyki przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę. Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie realizacji zadań w symulatorze w trakcie zajęć.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1.   Muhlemann Alan, Oakland John: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN Warszawa 1992.

2.   Bendkowski J., Radziejewska G.: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

3.   Chaberek M. (praca zbiorowa): Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2002.

4.   Kowalska K.: Logistyka zaopatrzenia. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005

5.   Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.

6.   Gwynne R.: Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, 2016.

Literatura uzupełniająca

1.   Sarjusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Wyd. Placet, Warszawa 2002.

2.   Wojciechowski T.: Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów. PWE, Warszawa 1999.

3.   Korzeń Z.:  Logistyczne Systemy Transportu Bliskiego i Magazynowania, tom II, Biblioteka Logistyka, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-07-2021 11:58)