SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie systemów logistycznych dystrybucji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie systemów logistycznych dystrybucji
Kod przedmiotu 06.9-ZiIP-ZL-D-21_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem kształcenia będzie nabycie umiejętności projektowania systemów logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Matematyka

Zakres tematyczny

Wykład

W1. Zarządzanie łańcuchem dostaw – teoria i praktyka.

W2. Metody i strategie magazynowania i dystrybucji wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

W3. Projektowanie magazynów wyrobów gotowych.

W4. Projektowanie centrów logistycznych.

W5. Projektowanie centrów obsługi klienta.

W6. Projektowanie procesów związanych z obsługą wysyłek wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

W7. Projektowanie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb obsługi logistyki dystrybucji.

W8. Podział magazynów na sektory i analiza rotacji wyrobów gotowych w magazynie.

W9. Dobór środków transportu zewnętrznego. Wykorzystanie rozwiązań autonomicznych.

W10. Planowanie dystrybucji wyrobów gotowych (efektywne zarządzanie dystrybucją wyrobów gotowych).

W11. Systemy transportowe. Metody dystrybucji wyrobów gotowych do klinta.

W12. Wskaźniki ekonomiczne do oceny procesu dystrybucji.

W13. Narzędzia informatyczne wspomagające proces magazynowania i kompletacji dostaw.

W14. Narzędzia informatyczne wspomagające proces dystrybucji wyrobów gotowych.

W15. Integracja modeli  CPFR (wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie zapasów) i VMI (zarządzanie zapasem przez dostawcę) jako przykład redukcji łańcucha dostaw.

 

Laboratorium:

Symulacja komputerowa przeprowadzana z użyciem wybranych narzędzi informatycznych obejmująca system logistyki dystrybucji dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

 

L1. Omówienie założeń do projektowania narzędzi informatycznych w procesie projektowania systemu logistyki dystrybucji dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Prezentacja formy zaliczenia.

L2. - L4. Projektowanie zasobów trwałych oraz dobór zasobów ludzkich do realizacji zadań magazynowania i dystrybucji wyrobów gotowych w projektowanym przedsiębiorstwie.

L5. - L7. Projektowanie plików wsadowych zawierających listę zleceń dystrybucji w zakładanej osi czasu.

L8. - L10. Harmonogramowanie „w przód” i „w tył” z uwagi na przyjęte i planowane do dystrybucji wyroby gotowe w projektowanym przedsiębiorstwie.

L11. - L13. Projektowanie narządzi informatycznych do kompletacji i wysyłki wyrobów gotowych.

L14. - L15. Prezentacja wyników obliczeń i wniosków z uwzględnieniem zaprojektowanych  narzędzi informatycznych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. 

Laboratorium komputerowe. Praca w wybranym symulatorem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formą zaliczenia wykładu jest kolokwium pisemne.

Formą zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest ocena na podstawie zadań realizowanych podczas pracy z symulatorem.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1.     Coyle J., Bardi E., Langley Jr C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002. 

2.     Krawczyk S., Logistyka w przedsiębiorstwie - Wrocław : CL Consulting i Logistyka-Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", 2007

3.     Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, koncepcje, procedury doświadczenia, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1. Korzeń Z.: Logistyczne Systemy Transportu Bliskiego i Magazynowania, tom II, Biblioteka Logistyka, 1999.

2. Krzyżaniak S. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 06-07-2021 12:47)