SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-01_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zrozumienie podstawowych praw i procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce rynkowej oraz zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. Myślowe opanowanie podstawowych problemów ekonomiczno-społecznych takich jak bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy, prawa popytu i podaży, konkurencja, produkcja.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu matematyki do rachunku różniczkowego włącznie.

Zakres tematyczny

W1: Elementarne zagadnienia i przedmiot ekonomii. Definicja i przedmiot ekonomii.  Ekonomia jako nauka społeczna. Ekonomia pozytywna i normatywna. Rodzaje: działalności gospodarczej, dóbr i własności. Problem rzadkości dóbr.
W2: Podstawowe kategorie ekonomii. Koszty i korzyści w ekonomii. Możliwości produkcyjne. Rachunek ekonomiczny. Towar i pieniądz. Rynek, popyt i podaż, mechanizm rynkowy. Elastyczność popytu i podaży. Paradoksy popytu
W3: Gospodarstwo domowe jako specyficzny podmiot gospodarujący. Funkcje gospodarstw domowych, dochody i wydatki, konsumpcyjna funkcja gospodarstwa domowego. Teoria wyboru konsumenta (preferencje, użyteczność, krzywa obojętności, linia ograniczenia budżetowego, marginalna stopa substytucji). Produkcyjna funkcja gospodarstwa domowego
W4: Podstawy teorii producenta. Definicje: przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, działalności gospodarczej. Cele działania przedsiębiorstwa. Forma własności i majątek przedsiębiorstwa. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów (koszty: całkowite, stałe, zmienne, przeciętne, krańcowe; utarg całkowity i krańcowy). Zysk przedsiębiorstwa. Optimum ekonomiczne i technologiczne.

W5-6: Podstawowe modele rynku. Ryzyko w działalności gospodarczej.

W7-8: Czynniki produkcji: praca, kapitał i ziemia.
W9: Państwo i gospodarka. Społeczno-ekonomiczne funkcje państwa. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Ekonomiczne funkcje państwa. Budżet państwa, jego struktura i funkcje.

W10: System podatkowy państwa. Rodzaje podatków. (Dys)równowaga budżetowa.

W11: Pieniądz. System pieniężno-kredytowy. Banki i ich funkcje. Kredyt – pojęcie, klasyfikacja. Kreacja pieniądza. Rola banku centralnego. Stosunki między bankiem centralnym a rządem. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza.

W12: Inflacja: pojęcie, rodzaje, teorie, pomiar, skutki.

W13: Rynek pracy: podaż i popyt, przepływy. Bezrobocie i jego skutki. Teorie bezrobocia.

W14: Dobra publiczne. Fundusze celowe.

W15: Prywatyzacja i nacjonalizacja.

 

С1: Elementarne zagadnienia i przedmiot ekonomii

C2-3: Podstawowe kategorie ekonomii

C4-5: Gospodarstwo domowe

C6-7: Przedsiębiorstwo

C8: Podstawowe modele rynku

C9-10: Czynniki produkcji

C112: Państwo i gospodarka. System podatkowy państwa

C12: Pieniądz. Banki. Inflacja

C13: Rynek pracy

C14-15: Zajęcia przeglądowe - powtórkowe

W trakcie każdych ćwiczeń (poza C1) wystąpią elementy utrwalania już zdobytej wiedzy i umiejętności.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: zadania testowe, problemowe; praca w grupach i indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład/ćwiczenia/Ocena końcowa: egzamin w formie pisemnej na ocenę (ndst: 0 - 50%; dost: 51 - 60%; dst plus: 61 - 70%; dobry: 71 - 80%; db plus: 81 - 90%; bdb: 91 - 100%).

Literatura podstawowa

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia – makroekonomia, PWE, Warszawa 2005.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia – mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.

Czarny B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006.

Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, WN PWN, Warszawa 1998.

Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Makro- i mikroekonomia. Podstawowe zagadnienia, red. S. Marciniak, WN PWN, Warszawa 2006.

Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 1998.

Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wrokopa, Poznań 1997.

Sokołowski J., Rękas M., Węgrzyn G., Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

Whitehead G., Ekonomia, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

Bremond J., Couet J.-F., Salort M.-M., Kompendium wiedzy o ekonomii, WN PWN, Warszawa 2005.

Ciżkowicz, M., Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: alternatywne mierniki inflacji. Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2012.

Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.

Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Warszawa 2007.

Froeb L.M., McCann B.T., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Kalina-Prasznic, U. (red.) (2003). Regulowana gospodarka rynkowa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1993.

Luszniewicz, J. (2016). Nacjonalizacja w Europie Zachodniej w drugiej połowie lat 40. XX wieku. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, (3), 41-90. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.3.2.

Marciniak M., Makro i Mikroekonomia – podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2005.

Pająkiewicz J. (red.), Makroekonomia. Wybrane zagadnienia teorii wzrostu i funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001

Przedsiębiorstwo: zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, red. J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wrokopa, Poznań 1997.

 

Baza wiedzy dostępna na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego: www.nbportal.pl.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 15:21)