SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-04_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Małgorzata Śliwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych we wspomaganiu procesu uczenia się, samokształcenia, a także w przypadku praktycznego ich zastosowania w wykonywanym w przyszłości zawodzie. Uzmysłowienie istoty wiedzy z zakresu technologii informacyjnych, świadomego korzystania z Internetu i dostępnych w nim informacji. Zapoznanie z popularnymi programami komercyjnymi i darmowymi do pracy z plikami, ich archiwizacji, przeglądania itp. Rozwinięcie umiejętności obsługi oprogramowania biurowego, a w szczególności: edytorów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i aplikacji służących do tworzenia prezentacji. Nabycie kompetencji związanych z efektywnym przedstawieniem opracowanych przez siebie materiałów.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem oraz znajomość pojęć stosowanych w technikach komputerowych. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu: pracy ze środowiskiem Windows, obsługi wyszukiwarek internetowych, kont pocztowych i pobierania plików.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Informacja i technologie informacyjne. Cyfryzacja informacji.

W2: Zestawienie przydatnych aplikacji komputerowych (biurowych i inżynierskich) wraz z omówieniem ich zasadniczych funkcji. Tworzenie formularzy, archiwizacja danych, bazy danych.

W3: Płatne i darmowe oprogramowanie biurowe. Alternatywne oprogramowaniem do zautomatyzowanego składania tekstu, np. LaTeX. Tworzenie i edycja tekstów (np. z wykorzystaniem MS Word): formatowanie tekstu, tabele, równania, problematyka pracy na stylach, korespondencja seryjna. 

W4: Praca z arkuszami kalkulacyjnymi (np. z wykorzystaniem MS Excel): przegląd i zastosowanie wybranych funkcji, budowa makr, dodatek Solver, itp.

W5: Wskazania dotyczące kompozycji i przedstawiania prezentacji multimedialnych. Podstawowa obróbka grafiki, jej tworzenie oraz dostosowywanie w pracy z oprogramowaniem biurowym.

W6: Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. Wyszukiwanie informacji w specjalistycznych bazach dostępnych w Internecie np. naukowych, branżowych.

W7: Możliwości wykorzystania gotowych szablonów do tworzenia grafik, animacji, broszur, ulotek, plakatów.

W8: Kolokwium zaliczeniowe. Propozycja ocen końcowych.

 

Projekt:

P1: Przydatne skróty klawiaturowe.

P2-5: Praca z pakietem biurowym, np. Word. Tworzenie, formatowanie i edycja tekstu oraz wzorów matematycznych, wykorzystanie styli. Praca w trybie recenzji. Wstawianie i obróbka obiektów graficznych w edytorach tekstowych.

P6-9: Praca z pakietem biurowym, np. Excel. Wprowadzanie i edycja danych w arkuszach kalkulacyjnych. Formatowanie warunkowe. Praca z wykorzystaniem funkcji matematycznych, tekstowych. Wizualne metody prezentacji danych. Dodatki do obliczeń statystycznych, np. Solver.

P10-12: Praca z pakietem biurowym, np. Power Point. Prezentacja multimedialna. Opracowanie prezentacji multimedialnej przy wykorzystaniu grafiki, tekstów, animacji. Tworzenie i edycja własnych szablonów w prezentacji. Sposoby udostępniania prezentacji i wyświetlania slajdów.

P13: Przedstawienie samodzielnie wykonanej prezentacji multimedialnej.

P14: Wykorzystanie edytorów szablonów. Tworzenie prostych grafik i animacji, broszur, ulotek, plakatów.

P15: Kolokwium zaliczeniowe. Propozycja ocen.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia laboratoryjne: praca przy komputerze w laboratorium komputerowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: test pisemny. Uzyskanie oceny pozytywnej oznacza zdobycie min. 50% punktów.

Projekt: średnia arytmetyczna ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zadania. Wpływ na ocenę ma obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo studenta, terminowe przygotowanie.

Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie oceny pozytywnej ze wszystkich jego form. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2006.
  2. Długosz D.: Office 2013. Kompletny przewodnik po wszystkich programach pakietu Office, Samo sedno, Warszawa 2013.
  3. Hernandez M. J.: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, MIKOM, Warszawa 2004.
  4. Przeździecki K., Sikorski W., Treichel W.: Technologie informacyjne dla studentów, WITKOM, Warszawa 2017.
  5. Walkenbach J.: Excel 2010 PL – Biblia, Helion Gliwice 2011.
  6. Zimek R.: Microsoft Publisher 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2008.

Literatura uzupełniająca

  1. Pikoń K.: ABC internetu - wyd. VII, e-book, Helion, 2013.
  2. Sikorski W.: Podstawy technik informatycznych, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Małgorzata Śliwa (ostatnia modyfikacja: 06-05-2021 12:50)