SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyka
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-09_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności prowadzących do właściwego postrzegania, rozpoznawania oraz analizy i interpretacji zjawisk fizycznych w oparciu o prawa fizyki. Uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących rozwiązywania zagadnień problemowych i ćwiczeń rachunkowych dotyczących elementarnych zjawisk fizycznych. Uzyskanie elementarnej wiedzy i umiejętności z zakresu pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, określania niepewności pomiarowych oraz dokonywania analizy otrzymanych wyników eksperymentalnych w oparciu o podstawowe prawa fizyki.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie elementarnych zagadnień matematycznych dotyczących zapisu i stosowania wyrażeń algebraicznych, podstawowych funkcji matematycznych oraz rozwiązywania podstawowych równań.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Kinematyka i dynamika układu punktów materialnych. Prędkość, przyspieszenie. Opis ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego.

W2. Pojęcie masy, pędu, siły. Zasada zachowania pędu. Praca, moc, energia. Zasada zachowania energii.

W3. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego.

W4. Opis ruchu harmonicznego swobodnego, tłumionego i wymuszonego. Podstawy ruchu falowego.

W5.Podstawy statyki i dynamiki płynów. Elementy termodynamiki.

W6. Elektrotechnika i elektromagnetyzm.

W7. Podstawy optyki geometrycznej i falowej.

W8. Elementy fizyki atomowej.

Laboratorium:

L1. Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu. Regulamin pracowni fizycznej. Przepisy bhp i przeciwpożarowe. Omówienie zasad opracowywania sprawozdań i wyników pomiarów. Niepewności pomiarowe.

L2. Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.

L3. Sprawdzenie równania ruchu obrotowego bryły sztywnej.

L4. Pomiar oporu elektrycznego. 

L5. Sprawdzenie prawa Ohma.

L6. Badanie pętli histerezy magnetycznej za pomocą oscyloskopu.

L7. Wyznaczanie współczynnika załamania światła metodą pomiaru grubości pozornej płytki szklanej.

L8. Dyfrakcja i interferencja światła laserowego.

Metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, symulacje komputerowe, pokaz, pomiar, metoda laboratoryjna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocenionych sprawozdań i kolokwiów wstępnych. Wykład zaliczany jest w formie pisemnej lub ustnej. Ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą.

Literatura podstawowa

 1. Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy Fizyki, t. 1-5, PWN, 2003.
 2. Orear J., Fizyka, t. 1-2, WN-T, 2015.
 3. Szydłowski H., Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, PWN 2003.
 4. https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-1
 5. https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-2
 6. https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-3
 7. http://home.agh.edu.pl/~kakol/efizyka/

Literatura uzupełniająca

 1. Feynman R, Leighton R., Sands M., Feynmana wykłady z fizyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 2. https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics&type=html&sort=alpha&view=grid
 3. https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 19:28)