SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Grafika inżynierska 2D - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska 2D
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-12_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tomasz Belica
  • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania projektowania inżynierskiego, mającej na celu opanowanie umiejętności posługiwania się systemami CAD w procesie projektowo-konstrukcyjnym, w zakresie 2D.

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny

Zakres tematyczny

Zagadnienia zajęć laboratoryjnych:

L1. Omówienie programu zajęć, efektów uczenia oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie możliwości pobrania wersji studenckiej programu AutoCAD. Wprowadzenie do systemu AutoCAD, podstawowe parametry środowiska pracy z rysunkiem.

L2. Podstawowe elementy rysunkowe.

L3-4. Modyfikacja obiektów w systemie AutoCAD.

L5. Generowanie nowych warstw, zarządzanie warstwami.

L6. Stałe i tymczasowe tryby lokalizacji.

L7. Wymiarowanie obiektów. Linie odniesienia.

L8. Style wymiarowania i linii odniesienia.

L9. Kreskowanie.

L10. Dodawanie tekstu do rysunku i style tekstu. Polecenia z grupy ZOOM.

L11. Bloki rysunkowe. Bloki wewnętrzne i zewnętrzne. Bloki z atrybutami weryfikowanymi.

L12. Tworzenie szablonu rysunku. Wyciąganie dodatkowych poleceń. Personalizacja menu.

L13. Omówienie szeregu praktycznych poleceń w systemie AutoCAD. Zmienne systemowe.

L14. Drukowanie w systemie AutoCAD.

L15. Zaliczenie przedmiotu.

W zależności od potrzeb grupy kolejność omawiania poszczególnych zagadnień może ulec zmianie.

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne: pokaz, praca przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia, jest poprawne rozwiązanie zadań polegających na narysowaniu zadanych obiektów, w trakcie realizacji których student musi wykazać się wiedzą umożliwiającą obsługę i wykorzystanie systemu CAD. W trakcie zajęć zaliczeniowych, student otrzymuje do narysowania w ustalonej kolejności szereg rysunków. Etap na którym zakończy rysowanie określa ocenę z przedmiotu.

Literatura podstawowa

1. Opracowania własne

2. A. Pikoń, AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki, Helion, Gliwice 2011.

3. A. Pikoń, AutoCAD 2007 i 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2011.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-07-2021 21:24)