SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-14_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Karol Dąbrowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie zasad prowadzenia projektu innowacyjnego w aspekcie ochrony własności intelektualnej.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii.

Zakres tematyczny

Wykład:

W 1. Wprowadzenie do przedmiotu i przedstawienie warunków zaliczenia.

W 2. Definicja innowacji, innowacyjności.

W 3. Definicja projektu innowacyjnego z podziałem na etapy realizacji - metoda TRIZ.

W 4. Źródła prawa własności intelektualnej.

W 5. Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej.

W 6.  Prawo autorskie i prawa pokrewne.

W 7. Prawo własności przemysłowej.

W 8. Wycena własności intelektualnej.

 

Projekt:

P 1. Definiowanie projektu innowacyjnego.

P 2. Definiowanie celu projektu i analiza wg metody SMART, SWOT.

P 3. Plan strategiczny projektu - Zasada tworzenia etapów projektu z określeniem punktów kontroli ich realizacji.

P 4. Planowanie projektu. Metoda systematyczna analizy projektu.

P 5. Monitorowanie projektu. Postępy - skuteczność a sprawność. 

P 6. Przygotowanie wniosku zgłaszającego do Urzędu Patentowego RP o udzielenie ochrony na zgłaszane rozwiązanie.

P 7. Pomiar rezultatów projektu - komercjalizacja, wdrożenie, licencjonowanie.

P 8. Działalność gospodarcza oparta na wiedzy - Start up, Spin off, Spin out. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Realizacja projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: obrona projektu

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją projektu.

Ocena końcowa: 50%W, 50%P

Literatura podstawowa

1. Prawo Własności Intelektualnej. Repetytorium, opr. zbiorcze, Difin, 2009

2. Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne , opr. zbiorowe, LexisNexis Polska, 2013

3.   Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, C.H. Beck, 2016

Literatura uzupełniająca

1. Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań - Podręcznik na 1. stopień certyfikacji MA TRIZ, Novismo, 2019. 

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez mgr Karol Dąbrowski (ostatnia modyfikacja: 05-07-2021 19:10)