SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania operacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania operacyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-20_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
  • dr inż. Tomasz Belica
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu badań operacyjnych, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Matematyka, Technologie informacyjne.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa

W1. Zagadnienia wstępne. Elementy podstawowe badań operacyjnych. Podstawowe zagadnienia BO.  Zagadnienie programowania liniowego. Metoda geometryczna rozwiązywania zadania PL.

W2. Metoda Simpleks.

W3. Metoda dwufazowa i M-Metoda. Przypadki specjalne.

W4. Dualność i analiza wrażliwości. Dualna Metoda Simpleks.

W5. Zagadnienie transportowe.

W6. Zagadnienie przydziału i wędrującego sprzedawcy.

W7. Programowanie całkowitoliczbowe. Algorytm cięć Gomory’ego, algorytm rozgałęzień i ograniczeń.

W8. Analiza sieciowa. Podstawowe pojęcia o grafach. Sposoby przedstawiania grafów.

W9. Metoda dyliżansu. Zastosowanie w technice.

W10. Sposoby zapisania sieci czynności. Metoda ścieżki krytycznej. CPM a diagram Gantta.

W11. Analiza czasowo-kosztowa. Metoda PERT. Komputerowe wspomaganie analizy sieciowej.

W12. Składowe i klasyfikacja modeli systemu obsługi masowej. Notacja Kendala. Zasady Little’a. Diagram stanów osiągalnych. Reguły konstruowania układu równań.

W13. Jednokanałowy system z wykładniczym rozkładem czasu obsługi i napływu zgłoszeń. Zastosowania

W14. Wielokanałowy system o strumieniach prostych. Zastosowania.

W15. Komputerowe wspomaganie badania systemów kolejkowych. Uwagi końcowe.

Projekt

P1. Omówienie programu zajęć, efektów uczenia oraz warunków zaliczenia. Charakterystyka poszczególnych tematów realizowanych podczas zajęć projektowych.

P2-3. Metoda geometryczna rozwiązywania zagadnień badań operacyjnych.

P4-9. Metody simpleks dla ograniczeń różnego rodzaju - algorytm Simpleks. metoda dwufazowa, M-metoda, dualna metoda simpleks. Analiza wrażliwości OFC i RHS. Programowanie całkowitoliczbowe.

P10-11. Zagadnienia transportowe. Bilansowanie. Metody generowania rozwiązania bazowego. Optymalizacja rozwiązania bazowego – metoda potencjałów. Degeneracja w zadaniu transportowym.

P12. Zagadnienia przydziału.

P13-14. Metody sieciowe. Sposoby zapisywania sieci czynności. Metoda CPM, PERT.

P15. Podsumowanie realizowanych zagadnień. Zaliczenie laboratorium.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin

Ocena wystawiana na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień

Projekt: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych, przygotowania sprawozdań oraz składowej za „obronę” przez studenta poszczególnych sprawozdań.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa, 2001
  2. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Warszawa, PWN, 2001
  3. Materiały pomocnicze do wybranych programów komputerowych

 

Literatura uzupełniająca

  1. Filipowicz B., Badania operacyjne: wybrane metody obliczeniowe i algorytmy, Kraków : F.H.U. Poldex, 1997
  2. Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, McGrawHill

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 04-07-2021 18:13)