SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rachunek kosztów dla inżynierów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rachunek kosztów dla inżynierów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-21_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie metod prowadzenia kalkulacji kosztów produkcji i produktów stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

 

Wymagania wstępne

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania produkcją i usługami.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Podstawowe pojęcia z rachunku kosztów. Miejsce i zadania rachunku kosztów. Pojęcie kosztu. Metody klasyfikacji i podziału kosztów.
 2. Rodzajowy rachunek kosztów. Zadania rodzajowego rachunku kosztów. Rodzaje kosztów w rodzajowym rachunku kosztów – podstawowe definicje i pojęcia. Zastosowanie rodzajowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie.
 3. Rachunek kosztów według miejsc powstawania - podstawy. Zadania rachunku kosztów według miejsc powstawania.
 4. Metody wewnątrzzakładowego rozliczania produkcji i usług.
 5. Rachunek kosztów według miejsc powstawania – techniki zaawansowane. Zakładowy arkusz rozliczeniowy kosztów przedsiębiorstwa ZAR. Zadania ZAR.
 6. Prowadzenie rachunku kosztów według miejsc powstawania z wykorzystaniem ZAR. Analiza przykładu.
 7. Stanowiskowy rachunek kosztów. Analiza kosztów w stanowiskowym rachunku kosztów. Analiza przykłady.
 8. Kalkulacja według nośników kosztów. Zadania kalkulacji według nośników kosztów. Metody kalkulacji według nośników kosztów.
 9. Rachunek kosztów działań. Metoda ABC – wstęp.
 10. Rachunek kosztów działań – zastosowanie i praktyka.
 11. Porównawczy rachunek kosztów – analiza ekonomiczna przedsięwzięcia.
 12. Rachunek kosztów w zintegrowanych systemach zarządzania przedsiębiorstwem – wstęp i rejestracja kosztów.
 13. Rachunek kosztów w zintegrowanych systemach zarządzania przedsiębiorstwem – analiza i ocena kosztów.
 14. Analiza kosztów w ujęciu budżetu
 15. Rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji

 

Ćwiczenia:

1. Wyliczanie wybranych kosztów rodzajowych,

2. Koszty stałe, koszty zmienne - zadania.

3. Koszty mieszane, koszty graniczne - zadania.

4. Kalkulacja wybranego miejsca pracy w zakładzie produkcyjnym  - zadania.

5. Budowa zakładowego arkusza rozliczeniowego ZAR.

6. Wyznaczanie narzutów na podstawie zakładowego arkusza rozliczeniowego - zadania..

7. Wyznaczanie wskaźników kosztowych na podstawie zakładowego arkusza rozliczeniowego - zadania..

8. Metody kalkulacji kosztów  - zadania.

9. Metoda kalkulacji kosztów z równoważnikiem - zadania.

10. Narzutowa metoda kalkulacji kosztów - zadania cz. 1.

11. Narzutowa metoda kalkulacji kosztów - zadania cz. 2

12. Kalkulacja roboczogodziny, maszynogodziny w produkcji - zadania.

13. Kalkulacja kosztów metodą ABC - zadania.

14. Porównawczy rachunek kosztów - zadania.

15. Tworzenie sprawozdań kosztowych

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia to rozwiązywanie zadań ze zrozumieniem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Ćwiczenia: kolokwium na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją ćwiczeń.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form jego realizacji.

 

Literatura podstawowa

 1. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A.: Rachunkowość Zarządcza, PWE Warszawa 1998,
 2. Muhlemann Alan, Oakland John: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN Warszawa 1992.
 1. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 2. Warnecke H. J., Bullinger H.J., Hichert R., Voegle A., Rachunek kosztów dla inżynierów, WNT, Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-05-2021 18:38)