SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki programowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki programowania
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-23_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Pająk
 • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie ze współczesnymi narzędziami i technikami tworzenia aplikacji, wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem wysokiego poziomu do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu Technologie Informacyjne

Zakres tematyczny

Wykład

W01. Wprowadzenie do programowania: algorytm, język programowania, programowanie, program, model aplikacji w Visual Basic for Application, podstawowe składniki aplikacji, odwołania do składników programu Excel, odczyt i przypisywanie wartości.

W02. Podstawy programowania w języku Visual Basic: standardowe typy danych, deklaracje zmiennych, instrukcja przypisania, operatory arytmetyczne i funkcje standardowe, definiowanie makrodefinicji proceduralnych i funkcyjnych, przekazywanie parametrów, obsługa wyjątków.

W03. sterowanie przebiegiem programu, instrukcja warunkowa i wyboru:. Graficzny zapis algorytmów, składnia instrukcji IF…THEN…ELSE oraz ELSEIF, typ logiczny, operatory relacyjne i logiczne.

W04. Instrukcja iteracyjna FOR: przetwarzanie zakresów komórek, składnia instrukcji FOR … EACH, optymalizacja programów wykorzystujących instrukcje iteracyjne, instrukcja FOR…NEXT.

W05. Instrukcje iteracyjne DO…LOOP: składnia instrukcji DO…WHILE, DO…UNTIL, przykłady algorytmów iteracyjnych o nieznanej liczbie powtórzeń, wybór właściwej instrukcji iteracyjnej do rozwiązania konkretnego zadania.

W06. Zaawansowane elementy VBA – zdarzenia i dodatki: pojęcie zdarzenia w programowaniu, wykorzystanie zdarzeń do automatyzacji często wykonywanych operacji, dystrybucja kodu VBA w formie dodatków, programowa modyfikacja interfejsu programu Excel.

W07. Kolokwium zaliczeniowe.

Laboratorium

L01. Nagrywanie i edycja makr w środowisku Visual Basic dla programu Excel.

L02. Implementacja prostych makr wykorzystujących elementy Range oraz instrukcję przypisania.

L03. Uruchamianie makr w środowisku Visual Basic, wykorzystanie debuger’a do śledzenia przebiegu programu i wykrywania błędów.

L04. Implementacja prostych makr wykorzystujących zmienne i operatory oraz funkcje standardowe i arkuszowe.

L05-06. Implementacja procedur i funkcji, przekazywanie parametrów.

L07. Wykorzystanie mechanizmu przechwytywania wyjątków do obsługi błędów.

L08-09. Implementacja algorytmów wykorzystujących instrukcję warunkową i wyboru.

L10-11. Implementacja algorytmów przetwarzających zakresy komórek z wykorzystaniem instrukcji iteracyjnej FOR…EACH.

L12. Implementacja algorytmów przetwarzających zakresy komórek z wykorzystaniem instrukcji iteracyjnej FOR…NEXT.

L13. Wykorzystanie zdarzeń do automatyzacji często wykonywanych operacji.

L14. Powtórzenie wiadomości.

L15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny,

Laboratorium: zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Kolokwium w formie pisemnej

Laboratorium: Zaliczenie zadań laboratoryjnych, ocena z kolokwium przeprowadzonego przy komputerze.

Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Alexander M., Kusleika R. Excel 2016 PL. Programowanie w VBA, Helion, Gliwice 2016
 2. Kuciński K., Visual Basic dla Excela w przykładach, Wydawnictwo Witanet 2015
 3. Lewandowski M., Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013 Ćwiczenia, Helion, Gliwice 2014
 4. McFedries P., Microsoft Office 2007 PL język VBA i makra: usprawnij działanie najpopularniejszego pakietu biurowego, Helion, Gliwice 2008
 5. Walkenbach J., Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2014

Literatura uzupełniająca

 1. Walkenbach J., Excel 2016 PL. Biblia -  Helion, Gliwice 2016
 2. Wrotek W., VBA dla Excela 2016 PL: 222 praktyczne przykłady, Helion, Gliwice 2016
 3. Baca J., Excel 2016 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia makr, Videopoint 2016
 4. Jelen B., Syrstad T., Excel 2016 VBA i makra, PROMISE 2016.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Pająk (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 11:04)