SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy projektowania inżynierskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania inżynierskiego
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-31_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Wojciech Babirecki
  • dr inż. Tomasz Belica
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu podstaw projektowania inżynierskiego. Zapoznanie studentów z identyfikacją elementów i części maszyn, ogólną znajomością budowy i zasady działania elementów i podzespołów maszyn takich jak: połączenia, sprzęgła, przekładnie, elementy podatne, łożyska itp. Kolejny cel przedmiotu to poznanie podstawowych zasad obliczania i projektowania podstawowych elementów maszyn.

Wymagania wstępne

Rysunek techniczny, Podstawy mechaniki, Wytrzymałość materiałów, Grafika inżynierska 2D, Materiałoznawstwo

Zakres tematyczny

Wykład

W1 - Podstawowe pojęcia i określenia. Modele procesu projektowania i konstruowania. Technologiczność konstrukcji. Normalizacja, typizacja i unifikacja części oraz zespołów. Racjonalny dobór materiałów. Racjonalne kształtowanie części.

W2 - Ogólne i szczegółowe zasady konstrukcji.

W3 - Współczesne modele procesu projektowo - konstrukcyjnego. Przebieg procesu projektowo – konstrukcyjnego. Inżynieria współbieżna. Główne różnice między współbieżnym a „tradycyjnym” modelem procesu projektowego. Koszty, jakość i czas w projektowaniu współbieżnym. Katalogi kosztów względnych.

W4 - Połączenia Nierozłączne: spawane, zgrzewane, nitowe, lutowane, klejone. Zasady doboru i projektowania  połączeń nierozłącznych. 

W5 - Połączenia rozłączne, wciskowe, wpustowe, wielowypustowe, kołkowe, sworzniowe, klinowe, śrubowe - zasady konstruowania, obliczeń. Zasady doboru i projektowania  połączeń rozłącznych. 

W6 - Konstrukcje nośne. Elementy podatne. Zadania elementów podatnych, budowa, zasada działania.

W7 - Łożyska i łożyskowanie. Rodzaje łożysk.

W8 - Łożyska toczne, rodzaje, budowa, zasady doboru i obliczeń, sposoby łożyskowania wałów.

W9 - Osie i wały. Zasady obliczeń i konstruowania.

W10 - Elementy ustalające, uszczelnienia. Mechanizmy śrubowe. Rodzaje mechanizmów śrubowych, zasada działania, budowa.

W11 - Sprzęgła i hamulce. Zadania sprzęgieł i hamulców. Rodzaje, budowa, zasada działania.

W12 - Przekładnie Cięgnowe (pasowe, łańcuchowe, linowe), przekładnie cierne. Rodzaje przekładni. Budowa i zasada działania. Wady i zalety, cechy konstrukcyjne.

W13 - Przekładnie zębate, rodzaje, budowa, zasady konstruowania.

W14 - Sposoby wykorzystania internetu w projektowaniu.

W15 - Zasady praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej podczas realizacji projektów realizowanych na zajęciach projektowych.

Ćwiczenia

W ramach ćwiczeń student zapozna się z podstawowymi warunkami wytrzymałościowymi wykorzystywanymi przy obliczeniach elementów maszyn i urządzeń jak również zasadami tworzenia algorytmów obliczeniowych wybranych konstrukcji. Przewiduje się ćwiczenia związane z obliczeniami połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz obliczenia wybranych elementów maszyn.

Projekt

Na zajęciach projektowych studenci  realizują projekt konstrukcji spawanej, jaką jest zbiornik ciśnieniowy spawany. Zagadnienia realizowane na zajęciach obejmują:

P1 - charakterystyka projektu, określenie założeń, przydzielenie danych projektowych, materiały pomocnicze do realizacji projektu

P2 - Ustalenie głównych wymiarów zbiornika (średnica zbiornika, długość lub wysokość części walcowej); wstępny dobór szczegółów konstrukcyjnych – wykonanie szkicu

P3 - Obliczenia części walcowej i den zbiornika, dobór materiałów na część walcową i dennice

P4 - Modelowanie 3D zaprojektowanych elementów zbiornika

P4 - Dobór, zaprojektowanie i modelowanie króćców szyjkowych, płaskich, przyłączeniowych

P5 - Zaprojektowanie, obliczenia podpór zbiornika, modelowanie podpór zbiornika

P6 - Obliczenie wzmocnień otworów w płaszczu zbiornika i dennicach

P7 - P8 - Modelowanie zestawienia zbiornika

P9 - P11 Sporządzenie dokumentacji konstrukcyjnej zbiornika

P12 - P13 - Sporządzenie dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) zbiornika

P14 - Ostateczna redakcja opracowania zaliczeniowego

P15 - zaliczenie projektu

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz.

Projekt: praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, giełda pomysłów, praca przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie co najmniej 60% z możliwych do otrzymania punktów.

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną.

Ocena wystawiana jest na podstawie pracy pisemnej uwzględniającej wszystkie przewidziane do realizacji ćwiczenia obliczeniowe.

Projekt: Zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie projektu, z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik. W trakcie realizacji projektu student ma zidentyfikować proste zadania inżynierskie, rozwiązać je pozyskując w tym celu niezbędne informacje z literatury.

Ocena końcowa:

Ocena końcowa jest sumą ocen składowych z następującymi współczynnikami wagowymi:

ocena z egzaminu - 0,5, ocena z ćwiczeń - 0,2, ocena z projektu - 0,3.

Literatura podstawowa

  1. M. Dietrich, red., PKM – tom I, II, III, WNT, Warszawa 1999,
  2. L. W. Kurmaz, PKM – projektowanie, PWN, Warszawa 1999,
  3. R. Knosala, A. Gwiazda, A. Baier, P. Gendarz, PKM – przykłady obliczeń, WNT, Warszawa 2000,
  4. W. Juchnikowski, J. Żółtowski, PKM pomoce do projektowania z atlasem, oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca

  1. K. Szewczyk, Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa 1991,
  2. K. Ferenc, J. Ferenc, Konstrukcje spawane – projektowanie połączeń, WNT, Warszawa 2000,
  3. A. Biegus, Połączenia śrubowe, PWN, Warszawa 1997,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Wojciech Babirecki (ostatnia modyfikacja: 30-04-2021 11:41)