SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Controlling produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Controlling produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-33_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych metod stosowanych w controllingu produkcji oraz nabycie umiejętności poprawnego wykorzystania danych finansowych w procesach podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz pomiaru efektywności procesów produkcyjnych, oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie analizy mierników zarówno finansowych, jak i niefinansowych.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii.
Rachunek kosztów dla inżynierów

Zakres tematyczny

Wykład:

W1. Istota, cele i rodzaje controllingu. Rola i zadania kontrolera finansowego.

W2. Elementy systemu controllingu. Funkcje controllingu i kontroli. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej.

W3. Pojęcie centrum odpowiedzialności. Centra kosztów, przychodów, zysków i inwestycji – mierniki ich oceny. Controlling strategiczny i operatywny. Controlling funkcjonalny. Etapy wprowadzania systemu controllingu.

W4. Controlling produkcji – zadania i cele. Specyfikacja kosztów produkcji. Planowanie produkcji. Koncepcja analizy „wąskich gardeł” w controllingu produkcji.

W5. Proces budżetowania. Aspekty planowania finansowego. Rachunek zysków i strat w sprawozdaniu finansowym, dane w bilansie. Analiza odchyleń budżetowych.

W6. Istota zarządzania wartością firmy, nośniki wartości. Zrównoważona Karta Wyników. Kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki oceny płynności, produktywności, wypłacalności, rentowności.

W7. Controlling strategiczny. Planowanie strategiczne a planowanie operacyjne. Aspekty controllingu w zarządzaniu strategicznym.

 

Projekt:

P1: Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu zajęć i formy zaliczenia przedmiotu.

P2. Przedstawienie tematów referatów z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu.

P3. Omówienie tematu i wymagań dotyczących zadania projektowego.

P4-P6. Prezentacja referatów przygotowanych przez studentów.

P7. Opracowanie wstępnej koncepcji i metod dla realizowanego zadania projektowego.

P8-P9. Praca indywidualna i grupowa nad zadaniami projektowymi.

P10. Realizacja projektu: Przedstawienie informacji o wyborze formy prawnej działalności gospodarczej i oceny  jej wpływu na wynik finansowy jednostki.

P11. Realizacja projektu: Omówienie bilansu firmy, rachunku zysków i strat, rocznego budżetu, zakładowego planu kont.  Ocena centrów kosztów i przychodów.

P12-P13. Realizacja projektu. Analiza działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego wg wybranych, kluczowych wskaźników na podstawie sprawozdań finansowych.

P14. Realizacja projektu. Ocena perspektywy rozwoju firmy wynikająca z kontroli zarządczej, planowanie działalności produkcyjnej i opracowanie mapy strategii - plan operacyjny w podziale na plany cząstkowe.

P15. Podsumowanie i zaliczenie projektu.

Metody kształcenia

W: Metoda podająca - wykład informacyjny i metoda eksponująca - prezentacja multimedialna.

P: Metody praktyczne - referaty prezentowane przez studentów, praca indywidualna i zespołowa przy rozwiązywaniu zadań projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie projektu: Uzyskana ocena jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta tj. z referatu i zadań projektowych.

Zaliczenie wykładu: Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie pisemnej, tj. po osiągnięciu minimum 51% wymaganych punktów. 
Progi procentowe z sumy punktów dla ocen: niedostateczny 0%-50%, dostateczny 51%-60%, dostateczny plus 61%-70%, dobry 71%-80%, dobry plus 81%-90%, bardzo dobry 91%-100%. Student może przystąpić do egzaminu po uprzednim uzyskaniu zaliczenia z projektu.

Ocena końcowa: stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i projektu.

Literatura podstawowa

1.  Chomuszko M., Controlling procesów: jak wdrożyć? PWN, Warszawa 2010.

2.  Foremna-Pilarska M., Controlling: narzędzia i struktury. PWE, Warszawa 2015.

3.  Niedbała B. Sierpińska M.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

4.  Nowak E. (red), Controlling w działalności przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2011.

5.  Świderska G. K., Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1.  Kochalski C., Zerbst S., Controlling produkcji przy wykorzystaniu metody ABC XYZ Studium przypadku, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786 Finanse,
     Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1, 2013.

2.  Koliński A., Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, Logistyka 5/2011.

3.  Nowak E., Nieplowicz M., Rachunkowość a controlling. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

4.  Plich M., Rypińska P., Trojanowska J., Koliński A.: Wykorzystanie wybranych metod planowania i sterowania produkcją w controllingu produkcji. Logistyka 5/2011.

5.  Vollmuth H.J., Controlling 1 - Planowanie, kontrola, kierowanie. AW Placet, Warszawa 1998.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 01-05-2021 19:42)