SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki II
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-36_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Główne cele to:

- rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej;
- uwrażliwienie na relacje pomiędzy własną kulturą a obcymi kręgami kulturowymi;
- przygotowanie do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z ogólnie rozumianym życiem zawodowym jak i w konkretnej specjalności;
- rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

Wymagania wstępne

Formalne: Warunkiem kontynuowania nauki języka w semestrze 5 jest uzyskanie zaliczenia z oceną w semestrze 4.

Nieformalne: Studenci kontynuujący naukę języka niemieckiego w 5 semestrze posiadają znajomość języka na poziomie A2+.

Zakres tematyczny

L1 - 2: Planowanie i przebieg kariery zawodowej, tryb życia; zdrowie i bezpieczeństwo.

L3 - 4: Informacje o zawodach w branży mechanicznej i związanych z nimi kwalifikacjach, umiejętnościach i cechach osobowości;

L5 - 7: Miejsca pracy, typowe narzędzia, sprzęt i urządzenia techniczne używane w pracy oraz czynności z nimi związane; instrukcje obsługi; branże i produkty.

L8: Sprawdzian wiadomości - test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

L9 - 10: Polski i niemiecki system szkolnictwa - porównanie; praca w czasie wolnym oraz podczas wakacji.

L11 - 12: Studia w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych; porównywanie programów studiów z wykorzystaniem informacji zawartych na stronach internetowych uczelni w krajach niemieckojęzycznych; poszukiwanie możliwości odbycia praktyk studenckich.

L13 - 14: Pisanie formalnych i nieformalnych listów i e-maili; notatki z rozmów telefonicznych.

L15: Test zaliczeniowy z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

 

Kurs podzielony jest na moduły zawierające teksty i ćwiczenia językowe. Kurs rozwija wszystkie umiejętności służące biegłej komunikacji. Materiał gramatyczny odpowiedni dla poziomu A2+ i B1. Szczególny nacisk położony jest na słownictwo specjalistyczne.S 

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka niemieckiego z podejściem komunikacyjnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do każdych zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

1. B. Szymoniak, W. Borkowy, B. Kujawa, Mit Beruf auf Deutsch, profil mechaniczny, Nowa Era, Warszawa 2013

 

Literatura uzupełniająca

  1. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999
  2. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995
  3. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001
  4. J. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
  5. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996
  6. Abenteuer Technik, Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2010
  7. https://www.goethe.de
  8. https://www.dw.com

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 10-05-2021 21:32)